Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési automatika
2. Tantárgy angol neve Transport automation
3. Tantárgykód BMEKOKAM202 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 22
Írásos tananyag 42 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
12. Oktatók Dr. Baranyi Edit, Dr. Bede Zsuzsa, Lövétei István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókat a közlekedés területén alkalmazott biztonságkritikus automatikus
irányítórendszerek filozófiájával, a biztonsági követelmények meghatározásának és az elért biztonság igazolásának módszereivel.
Biztonsági alapfogalmak.
Biztonsági rendszerek fejlesztése (rendszer-követelmények, veszély- és kockázatelemzés, rendszerspecifikáció, rendszer-architektúra meghatározása, modulokra bontás, modulok fejlesztése, megvalósítása, tesztelése; rendszerintegráció, teljes rendszer verifikálása és validálása; tanúsítás, engedélyezés).
Biztonságkritikus rendszerek hiba-menedzselése.
Biztonsági kritériumok: rendszer követelmények, biztonsági követelmények, biztonságigazolás.
Veszélyelemzés: hibamód és –hatás elemzés, veszély- és működőb) képesség elemzés, eseményfa elemzés, hibafa elemzés, veszélyelemzés a fejlesztési életciklusban.
Kockázatelemzés. A hibás működés következményei – súlyosság. A hibás működés valószínűsége – gyakoriság. Kockázatosztályozás. Integritási szintek.
Biztonságkritikus rendszerek fejlesztése. Életciklus modellek. Biztonsági életciklus. Fejlesztési modellek. Hibamenedzselés. A biztonság emberi tényezői. Biztonsági elemzés. Biztonság-menedzsment.
Biztonságkritikus szoftver. Biztonságkritikus szoftverírás módszerek. Adatvédelem. Programvédelem. RAM védelem. Zavarvédelem.
Biztonságkritikus hardver. Hardver redundanciák. Biztonsági stratégiák.
Formális módszerek és alkalmazásuk biztonságkritikus rendszerekben.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlati órákon a különböző veszélyelemzési és kockázatértékelési módszerek alkalmazását sajátítják el a hallgatók.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri az alapvető biztonság, kockázat és kockázatelemzés fogalomkörét és matematikai apparátusát
  • ismeri a biztonságkritikus rendszerek fejlesztési módszereit és a biztonsági architektúrákat
  • ismeri a megbízhatóság számszerű leíróeszközeit és a hozzájuk tartozó számolási módszereket
B. Képesség
  • képes adott specifikáció alapján biztonsági számítások végzésére
  • képes kockázatelemző számítások végzésére
C. Attitűd
  • érdeklődik az autonóm járművek biztonsági, kockázati kérdései iránt
D. Önállóság és felelősség
  • képes algoritmizálási, programozási feladatokban csapatban konzultálni, önálló döntéseket hozni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A hallgatóknak el kell végezniük egy kijelölt automatikai részrendszer veszély- és kockázatelemzését.
A félév végi aláírás feltétele az egyéni feladat elfogadása, és a zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A félévközi jegybe az egyéni feladat és a zárthelyi dolgozat 50-50%-ban számít bele.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható, a féléves feladat késedelmesen beadható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Storey: Safety-Critical Computer Systems Addison-Wesley 1996 Braband, J.: Risikoanalysen in der Eisenbahn-Automatisierung Eurailpress 2005 Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak