Szakdolgozat - BMEKOKGA551


 • Szakdolgozat c. tantárgy felvételének feltétele a mintatanterv első 4 félévben szereplő valamennyi kötelező tantárgy teljesítése, kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a szakirány tantárgyakból minimum 24 (2016-tól) / 35 kredit (2015-ig felvettek esetén) összegyűjtése, és a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése (ld. tanterv kiegészítés).

  A szakdolgozat elkészítésére jelentkezni – a tantárgy Neptunban történő felvételén kívül – a dolgozat adatainak megadásával kell. Ehhez a Tanszék kérdőívet küld ki a tantárgyra jelentkezetteknek a regiszt­rációs héten, amelyet a megadott határidőig ki kell tölteni (az adatok módosítására van lehetőség később). A Szakdolgozat tantárgy felvételével egyidejűleg nem javasolt vizsgás tantárgy párhuzamos végzése.

  A szakdolgozat témaköre ajánlott, hogy a szakmai gyakorlatéval azonos legyen. Aki nem a gyakorlati témáját viszi tovább, annak saját magának kell témát – és lehetőség szerint külső konzulenst – találnia. (A Tanszék csak szakmai gyakorlat-témákat kér be a külső partner cégektől.)

  A szakdolgozat elkészítéséhez a Tanszéken kijelölt témavezető (konzulens) oktató, és szükség szerint a szakmai gyakor­lat cégének dolgozója (külső konzulens) ad támogatást. A kijelölt tanszéki konzulensnél a 2. oktatási hét végéig kell jelentkezni. A dolgozat elsőkörös vázlatát a 4. oktatási hét végéig kell megküldeni a témavezetőnek, ennek elmaradása késedelmes feladat-beadásnak számít és különeljárási díj kirovásával jár!

  A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatók feladatkiírást kapnak, amely tartalmazza a dolgozat pontos címét, a téma részletezését, a témavezető nevét, a záróvizsga tárgyakat és a beadási határidőt. Ennek tartalmát a témavezető állítja össze az elkészült vázlat és a félév elején megadott adatok alapján. A szakdolgozat címén és a kiírt vizsgatárgyakon a feladatlap kiadása után változtatni nem lehet, ezért a vázlat véglegesítésekor a témavezetővel ezeket is egyeztetni kell.

  A feladatlap két eredeti példányban készül el, és a hátoldalán található a dolgozat értékelése, melyet a témavezető és – ha van – a külső konzulens is aláír. Ennek egyik példányát a dolgozattal egyszerre, de különálló lapon kell beadni, a másikat pedig a dolgozatba kell bekötni.

  A szakdolgozat leadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja, amit a témavezető ellenőriz; késés esetén különeljárási díj róható ki. Az őszi félévben, ha a hallgató ugyanazon tanév tavaszi félévére MSc képzésre kíván jelentkezni, akkor semmilyen késési lehetőség nincs, mivel a január eleji záróvizsgáig a bírálatnak is el kell készülnie.

  A szakdolgozat szöveges részének terjedelme legalább 50-60 oldal (mellékletek nélkül). Szöveg közben csak az 1-2 oldal terjedelmet meg nem haladó ábrák és táblázatok lehetnek, a terjedelmesebbeket sorszámozva, mellékletben kell elhelyezni.

  A dolgozat bekötési sorrendje:

  • címoldal,
  • feladatlap – értékelő lap (ezek másik példánya külön adandó be!),
  • tartalomjegyzék,
  • szöveg,
  • összefoglalás,
  • irodalomjegyzék,
  • ábra- és táblázatjegyzék és
  • mellékletek.

  A szakdolgozatot A4 formátumú, fehér papírra nyomtatva, fekete, jó minőségű kötésben (nem gyorskötésben), egy példányban kell benyújtani a témavezetőnek (ezt a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja). A hátoldalas nyomtatás engedélyezett. Részletes formai útmutató – egyben sablon – elérhető alább. A kötés felírása arany színnel: középen „SZAKDOLGOZAT”, a jobb alsó sarokban: név, alatta a benyújtás éve.

  A beadással egyidejűleg a szakdolgozatot elektronikus (pdf) formában a kari diplomaterv-portálra is fel kell tölteni (dportal.kozlek.bme.hu). A dolgozat mellékleteit, ha azok .pdf formátumúak és nem túl nagyméretűek (~25 MB alatt), akkor a dolgozattal összefűzve, egy fájlként kell feltölteni, egyéb esetben .zip-be tömörítve, különálló mellékletként. A dolgozatok egyoldalas tartalmi kivonatát a Tanszék által kiküldött űrlapon keresztül kell megadni, legfeljebb kb. 2000 karakterben. A válaszok alapján a Tanszék készíti el és tölti fel a kivonatokat, egységes formátumban. (Optimális esetben a fejléccel együtt a kivonat kitölti az oldalt, de lehetőleg nem nyúlik át a következőre.)

  A szakdolgozat az egyetemi alapképzés befejező munkája, ezért a szakdolgozatban az elsajátított tárgyi tudáson kívül a hallgató a mérnöki feladatok kidolgozására való készségének kell elsősorban tükröződnie. Törekedni kell a feldolgozás rendszerességére, pontosságára, tömörségére, a szakmai kifejezések helyességére és a logikus felépítésére. A szakdolgozat készítése során a belső konzulenssel folyamatos, rendszeres konzultáció szükséges. Ennek (akár részleges) elmaradása esetén a szakdolgozat nem adható be.

  Beadás után a szakdolgozatot a Tanszék által felkért, független szakember bírálja el; a bíráló személyéről a témavezető dönt. A dolgozat és az aláírt dokumentumok eljuttatása a bírálóhoz, ill. visszajuttatása a konzulenshez alapesetben a hallgató feladata.

  A szakdolgozat készítést a tanszéki konzulens félévközi jeggyel osztályozza. Az osztályzatot a hallgató munkájának folyamatossága és minősége, valamint a konzulenssel való együttműködése határozza meg. Ez a jegy nem feltétlenül azonos a dolgozatra kapott érdemjeggyel, melyről a záróvizsga-bizottság dönt (figyelembe véve a bíráló és a tanszéki konzulens javaslatát, ill. a hallgató védésen nyújtott teljesítményét).