Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműipari környezetérzékelés
2. Tantárgy angol neve Automotive environment sensors
3. Tantárgykód BMEKOKAM708 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (28) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 0
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 36
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bécsi Tamás
12. Oktatók Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A környezet érzékelése és a szituáció értékelése kiemelt fontosságú a modern vezetéstámogató rendszerek fejlesztésében, és egyben az autonóm járműrendszerek fejlesztésében is. Ehhez a feladathoz ismerni kell a létező korszerű környezetérzékelési szenorok működését, tulajdonságait, lehetőségeit és korlátait. Ezek mellett kiemelt fontosságú a szenzorinformációk feldolgozásának, fúziójának kérdése, amelyre a tárgy szintén kitér.
A tárgy fő célja az autonóm jármű környezetérzékelését támogató technológiák megismerése, és az ehhez jelenleg alkalmazható szenzortechnológiák és a hozzájuk fűződő jelfeldolgozási kérdések ismertetése.
A tárgy során először a jármű belső szenzorainak ismertetése a cél: helyzet-, fordulatszám-, sebesség- és elmozdulás szenzorok, ezek fizikai működésének alapjai és korlátai. Ezt követően az alapvető környezetérzékelési elvek, az ultrahang, radar, lidar és gépi látás alapú technológiák kerülnek bemutatásra, alkalmazási példákon keresztül. A különböző érzékelők hibáinak és hiányosságainak kiküszöbölése céljából, a teljes rendszer robusztusságánal növelésére különböző szenzorfúziós megoldások ismertetése is a tárgy anyagának részét képezi.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laboratóriumi gyakorlat során különböző mérések, és szoftveres jelfeldolgozási feladatok kidolgozása a cél.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járműállapot mérésére szolgáló szenzorokat, azok működési elveit
  • ismeri a környezetérzékelés napjainkban használt szenzorait és azok lehetőségeit és korlátait (Radar, Lidar, Ultrahang, kamerás rendszerek)
  • ismeri a környezetérzékelésben használt szenzorfúziós technikákat
  • ismeri a környezetérzékelő szenzorok adatainak feldolgozási módszereit
B. Képesség
  • képes értelmezni a különböző környezetérzékelő szenzorok adatait
  • képes szenzoradatok alapján környzeti szituáció egyszerű meghatározását végző algoritmus tervezésére
  • képes megfelelő szenzorarchitektúrát választani egy kijelölt vezetéstámogató/autonóm járműfunkció megvalósításához
C. Attitűd
  • érdeklődik a járműipari szenzorok legújabb kutatásai iránt
  • érdekli a szenzorinformációk feldolgozási feladatainak algoritmizálási aspektusa
D. Önállóság és felelősség
  • képes csapatban dolgozva felelősen részt venni egy autonóm járműfunkció tervezésében
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A tárgy vizsgajegyét a két egyenként legalább elégséges zárthelyi dolgozat átlagának, a vizsgajeggyel vett átlaga adja. (Jegy=0.25*(Zh1+Zh2)+0.5*Vizsga).
19. Pótlási lehetőségek
Egyik zárthelyi pótolható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak