Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműforgalom modellezése, szimulációja és irányítása
2. Tantárgy angol neve Traffic modelling, simulation and control
3. Tantárgykód BMEKOKAM704 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (28) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 14 Házi feladat 19
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Varga István
12. Oktatók Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Luspay Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy élvonalbeli elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgál a közúti közlekedési automatika és forgalomirányítás témáján belül. A hallgatók megismerkednek a közúti közlekedési irányítási rendszerek alapfogalmaival és jellemző hardver/szoftver architektúrájával. Bevezetésre kerülnek továbbá járműérzékelési technológiák, a közúti forgalomirányító berendezések, valamint a távfelügyeleti/forgalomirányító központok. Mindemellett a forgalommodellezés és szabályozás matematikai elméleteivel is megismerkednek a hallgatók, amelynek alapjait Matlab és SUMO forgalomszimulációs szoftver segítségével is gyakorolják.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Számítógépes laborgyakorlatok: mikro- és makroszkopikus forgalomodellezés (MATLAB, SUMO).
Labor gyakoratok: közúti paraméterek becslése (simítás, Recursive Least Square Estimator, Kalman Filter, MHE), modell alapú szabályozótervezés (PID, LQ, MPC).
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a közlekedési irányítórendszerek felépítését és működését
  • ismeri a forgalmi modellezés szintjeit és módszereit
  • ismeri a városi közlekedés forgalomirányítási stratégiáit, eszközeit és szoftvereit
  • ismeri a tömegközlekedési és autópálya rendszerek irányítási megoldásait
B. Képesség
  • képes egy adott hálózat forgalmi modellezésére
  • képes adott hálózat irányításának tevezésére
  • képes az általa tanult forgalomirányító rendszerek programozására
  • képes forgalom mérő és becslő rendszerek használatára és tervezésére
C. Attitűd
  • nyitott a forgalomirányítás és az autonóm járművek együttes rendszerének kutatására
D. Önállóság és felelősség
  • önállóan képes közúti forgalom modellezésére
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell eredményesen megírni, valamint értékelhető minőségben beadni egy házi feladatot. A félévközi jegy számítása felfelé kerekítéssel: max(ZH, PótZH)*2/3 + HF*1/3
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható és a házi feladat késedelmesen beadható a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Luspay T., Tettamanti T., Varga I.: Forgalomirányítás, Közúti járműforgalom modellezése és irányítása, Typotex Kiadó Budapest, 2011 Tettamanti T., Varga I., Csikós A.: Közúti mérések, Typotex Kiadó, Budapest, 2016
Tettamanti T., Luspay T., Varga I.: Road Traffic Modeling and Simulation (Tutorial), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak