Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműforgalmi rendszerek modellezése és irányítása
2. Tantárgy angol neve Modelling and control of vehicles and traffic systems
3. Tantárgykód BMEKOKAM233 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 6
6. Óraszám 2 (11) Előadás 3 (17) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 180
Kontakt óra 70 Órára készülés 16 Házi feladat 34
Írásos tananyag 23 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 25
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Varga István
12. Oktatók Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Sághi Balázs, Dr. Varga István, Dr. Hrivnák István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Légi közlekedés:
A légiforgalmi irányítás alapegységei. A levegő-föld összeköttetés fedélzeti egységei. Levegő-föld összeköttetés ACC, APP. Levegő-föld összeköttetés TMA. ACARS DATALINK. A repülőtér járműforgalmi rendszerei. A polgári légiközlekedés áramlásszervezéssel összefüggő modell-rendszerei. A polgári légiközlekedés, légiforgalmi irányítás eljárásainak tervezése.

Közúti közlekedés:
A közúti közlekedési irányítórendszerek felépítése és működése. A közúti forgalom jellemzése, a forgalomtechnikai paraméterek mérése. Városi és autópálya forgalomirányítás elmélete: stratégiák, eszközök, szoftverek.
Közúti méréstechnológia: simítás, szűrés, előrebecslés, Recursive Least Square Estimator, Kalman Filter, Moving Horizon Estimation.
Városi forgalom modellezése és irányítása: Store-and-forward modell, LQ és MPC irányítás.
Autópálya forgalom modellezése és irányítása: LWR modell, lökéshullámok modellezése, PID, LQ, nemlineáris MPC módszerek.

Vasúti közlekedés:
A vasúti forgalomirányítás feladata, módszerei szintjei. Menetrend tervezést, ellenőrzést támogató eszközök. Diszpozitív és operatív irányítási feladatok és megoldási lehetőségeik. A biztosítóberendezés mint az operatív irányítás bázisa. A vonatszámkövetés különleges esetei, megoldási módjai. Vonatszámos vágányútvezérlés megoldásai, kapcsolata az automatikus jelzőüzemmel, diszpozíciós kritériumok, tervezés. A forgalomirányítás modellezése. A forgalomirányító rendszerek tervezése. A tervezést támogató eszközök.
15. Gyakorlat tematikája
Gyakorlati tervezési feladat, szimulációs vizsgálatok
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a közlekedési irányítórendszerek felépítését és működését
  • ismeri a forgalmi modellezés szintjeit és módszereit
B. Képesség
  • képes egy adott hálózat forgalmi modellezésére
  • képes adott hálózat irányításának tevezésére
  • képes az általa tanult forgalomirányító rendszerek programozására
  • képes forgalom mérő és becslő rendszerek használatára és tervezésére
C. Attitűd
  • nyitott a forgalomirányítás rendszerének kutatására
D. Önállóság és felelősség
  • önállóan képes forgalomirányítás tervezésér
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell eredményesen megírni, valamint értékelhető minőségben beadni a féléves tervezési feladatot. A vizsga a féléves tervezési feladat prezentációja. A vizsgajegy a vizsgán elért eredmény és a zárthelyi dolgozat átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható és a féléves feladat késedelmesen beadható a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Luspay T., Tettamanti T., Varga I.: Forgalomirányítás, Közúti járműforgalom modellezése és irányítása, Typotex Kiadó Budapest, 2011; Tettamanti T., Varga I., Csikós A.: Közúti mérések, Typotex Kiadó, Budapest, 2016
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak