Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Jármű méréstechnika és jelanalízis
2. Tantárgy angol neve Measurement techniques and signal processing in vehicles
3. Tantárgykód BMEKOKAM635 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 8
6. Óraszám 4 (19) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (9) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 240
Kontakt óra 84 Órára készülés 22 Házi feladat 60
Írásos tananyag 42 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Soumelidis Alexandros
12. Oktatók Dr. Soumelidis Alexandros
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A műszeres érzékelés, mérés, mint az információszerzés, a megismerés eszköze. A mérések szerepe a járműrendszerek tervezésében és üzemében. A mérési folyamat. Egyszerű és összetett érzékelők, „okos” érzékelők. A szenzorfúzió fogalma. Érzékelő rendszerek, szenzorhálózatok Mérőeszközök, jelátalakítók, mintavevők, kvantálók, feldolgozó eszközök. Alapvető fizikai mennyiségek mérése. A mérés jellemzői, a hibák csökkentése. Járművek dinamikai energetikai és termikus jellemzőinek mérése. A mérésre alkalmazott műszerek sajátosságai. A mérőrendszerek felépítése laboratóriumi- és üzemi mérésekhez. A mérési jelek kezelése klasszikus úton és elektronikus adatgyűjtő rendszerek alkalmazásával. Bonyolult járműrendszerek méréses vizsgálata. A rendszerek állapotának mérése. Állapotbecslés és paraméterbecslés rendszermodell alapján. A Kálmán-szűrés alapelve. Rendszer-paraméterbecslés, rendszeridentifikáció. A mérés megbízhatóságát növelő módszerek, redundancia, diverzitás.
A jelek osztályozása. Jelreprezentációk, idő- és frekvenciatartománybeli, parametrikus és nem­parametrikus leírások. A jelanalízis alapvető módszerei. Jelfeldolgozási algoritmusok. A digitális jelfeldolgozás. A beágyazott számítástechnika hardver és szoftver eszközei. Az elosztott feladatmegoldás eszközei. A kommunikáció eszközei, vezetékes és vezeték nélküli hálózatok. Kommunikációs hálózatok, szenzorhálók. A jelfeldolgozás alkalmazása a járműrendszerek esetében. Objektum- és eseménydetektálás. Alkalmazás járműirányítási rendszerekben.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A tantárgyat laboratóriumi mérések egészítik ki, amelyek során bemutatásra kerülnek az alapvető mérési és jelfeldolgozó rendszerek mikroszámítógépes realizációi.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • érti és alkalmazza az elektronikus áramkörök áramköri elemzési technikáit
  • rendelkezik a közlekedési, járműmérnöki és szállítási területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel
B. Képesség
  • közlekedési és jármű területen képes elektronikus részrendszerek (pl. motorvezérlő vagy biztonsági közlekedési irányító berendezések) elemzésére vagy specifikálására
C. Attitűd
  • a közlekedési vagy jármű területen megjelenő villamos problémák megoldásában való részvételt felvállalja
  • hatékonyan és szívesen dolgozik együtt dolgozni más szakterületek (különösen: villamosmérnöki szakterület) specialistáival
D. Önállóság és felelősség
  • elektronikus rendszerelemzés és specifikálás során tudatában van és kezeli a feladatmegoldással együtt járó felelőssége
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév végi aláírás feltétele a két kötelező zárthelyi eredményének és a mérési vagy feldolgozási feladatra kapott jegyek külön-külön
legalább elégséges eredménye. A vizsgajegyet zárthelyikre és a feladatra kapott jegyek átlagának és az írásbeli vizsgán elért
eredménynek az átlaga adja.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak