Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Algoritmusok tervezése
2. Tantárgy angol neve Algorithm Design
3. Tantárgykód BMEKOKAM326 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 30
Írásos tananyag 34 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bécsi Tamás
12. Oktatók Dr. Bécsi Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Algoritmus tervezés. Numerikus komplexitás. Az O jelölés. Algoritmusok hatékonysága, számítás és memóriaigénye. Algoritmus leíró eszközök: folyamatábra, struktogram, pszeudokód. A strukturált programozás elemei, kapcsolata az algoritmusok tervezésével.
Ezek mellett a tárgy során az algoritmusok tervezésének metódusai, illetve azok optimalizálása kerül bemutatásra. Az tárgy elméleti hátterét a logisztika területéről vett példákkal teszi szemléletessé.
Algoritmustervezési paradigmák: algoritmusredukció, divide-and-conquer, dinamikus programozás, „mohó” algoritmus, backtracking, stb.
Adatstruktúrák tervezése algoritmizálási szempontból. Listák, fa-struktúra, gráfok. Rendezési, keresési algoritmusok. Útvonalkeresés és az utazó ügynök probléma.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laborfeladatok során az előadás elméleti anyagának implementációs kérdései kerülnek előadásra. Emellett a hallgatók egy általuk ismert fejlesztői környezetben végzik el az algoritmusok implementációját.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a numerikus komplexitás fogalmát
  • ismeri a különböző alapvető algoritmustervezési megközelítéseket
  • ismeri az alapvető adatstruktúrákat
B. Képesség
  • képes önállóan értékelni egy algoritmus komplexitását
  • képes jól definiált feladatok esetében algoritmusok tervezésére
C. Attitűd
  • érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt
  • képes algoritmikus gondolkodásra, amelyet más területeken is képes alkalmazni
D. Önállóság és felelősség
  • képes algoritmizálási, programozási feladatokban csapatban konzultálni, önálló döntéseket hozni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyit írnak a hallgatók. A félévközi jegy a két zárhelyi kerekített átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten egy zárthelyi pótlására van lehetőség
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak