Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Balesetelemzés I, szakértői eljárások
2. Tantárgy angol neve Accident analysis I., forensic processes
3. Tantárgykód BMEKOGGM654 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 18
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 10 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Melegh Gábor, Dr. Török Árpád, Vida Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Balesetek műszaki okai, jármű és motor-meghibásodások: A leggyakrabban előforduló nagy kárt okozó jármű és motor-meghibásodások, a hiba-okok megállapítási folyamata a bekövetkezett károsodások alapján, a műszaki felelősség megállapítása, következtetések, elkerülési lehetőségek. A járművek szerepe, a műszaki hiba értelmezése, a műszaki okokból bekövetkezett balesetek elemzése, a szubjektív okok közrehatása.
Baleseti formák értékelése: A főbb baleseti formák és a baleset utáni állapotból levonható következtetések. Gyalogos elütésével járó balesetek, az alapvető számítási lehetőségek, takarásból kilépő gyalogosok elütésének értékelése, korlátozott látási viszonyok közötti balesetek, bizonyítási kísérlet.
Járműütközések: Az ütközés alapvető összefüggései, jármű-deformációk és kárképek, energiaháló, az ütközés-számítás alapjai, szerkesztések, főbb eljárások.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az előadások során megismert összefüggések, eljárások alkalmazása konkrét feladatok, bekövetkezett balesetek elemzése során.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a közlekedésbiztonság jogi környezetének megismeréséhez szükséges jogszabályi keretrendszert;
 • Ismeri a jogalkotás és jogalkalmazás folyamatának alapvető komponenseit;
 • Ismeri a közlekedési jog alapvető célját, eszközeit;
 • Ismeri a közlekedésjog alkalmazásához szükséges online és nyomtatott segédleteket, alkalmazásokat.
B. Képesség
 • Képes értelmezni a kapcsolódó jogszabályokat;
 • Képes alkalmazni és felhasználni a vonatkozó közlekedési joganyagokat;
 • Képes munkájával támogatni a tervezési és a kutatás-fejlesztési folyamatokat.
C. Attitűd
 • képességeinek maximumát nyújtva törekszik, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze;
 • együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival;
 • folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket;
 • nyitott az információtechnológiai és számítástechnikai eszközök (szövegszerkesztő számítógépes szoftverek, matematikai szoftverek, képszerkesztő szoftverek, stb.) használatára, de törekszik a klasszikus értelemben vett eszközök (papír, vonalzó, ceruza, kézi számológép, szerkesztés, stb.) használatára is;
 • törekszik a feladatok megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára;
 • törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak;
 • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira;
 • nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket;
 • elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
Az aláírás megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, valamennyi labor elvégzése és az elfogadott szintű házi feledat leadása.
A záró érdemjegybe a ZH 30%, a házi feladat 20%, a vizsga 50% arányban számít bele, de külön-külön mindegyiknek el kell érnie a megfelelt szintet a tárgy teljesítéséhez.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A házi feladat egyszeri pótleadására van lehetőség, egy labor egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak