Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Vasúti járművek üzeme
2. Tantárgy angol neve Operation of railway vehicles
3. Tantárgykód BMEKOVJM409 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 36 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Csiba József
12. Oktatók Németh István, Kisteleki Mihály
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Vasúti járművek üzemi kiszolgálási folyamata. A járművek beérkezése, tényleges kiszolgálási időrendje, és a járművek kihaladása, mint véletlen folyamat. Készletezési problémák a vasúti járművek üzemeltetésében, a költség-minimális raktári készletpótlás elmélete. Vasúti járművek műszaki állapottól függő üzemeltetési rendszerének statisztikus elmélete. Vasúti járművek üzemi megbízhatóságának vizsgálata, megbízhatóság alapú üzemeltetés, RCM rendszer. Vasúti jármű-diagnosztika, járműfedélzeti és stabil diagnosztikai rendszerek, állomások. Jármű- és üzemmód azonosító rendszerek. A fékezett vonat üzemtani sajátosságai, féknehezmények, dinamikai- és termikus folyamatok.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a vasúti járművek üzemeltetésével kapcsolatos matematikai és természettudományos elveket, eljárásokat.
 • Érti és széles körben alkalmazza a vasúti járművek üzemeltetése szakterületére kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Ismeri és érti a vasúti járművek üzemeltetésének alapvető tényeit, határait, fejlesztési lehetőségeit.
 • Ismeri és érti a vasúti járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó közlekedési, logisztikai, környezet-, munka- és tűzvédelmi szempontokat.
 • Ismeri és érti a vasúti járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
B. Képesség
 • Képes a vasúti járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó problémák megoldásában innovatív módón alkalmazni a megismert matematikai és természettudományi elveket, eljárásokat.
 • Képes a vasúti járművek üzemeltetése területén alkalmazott módszerek alkalmazására, elemzésére, értékelésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalamzására a vasúti járművek üzemeltetése területén.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a vasúti járművek üzemeltetése területén zajló fejlesztés és innováció megismerésére, közvetítésére. Hivatástudata elmélyült.
 • Felvállalja a vasúti szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a folyamatok komplex megközelítésére.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményezően lép fel, önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
 • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
 • Döntései során figyelemmel van a környezeti, jogi és mérnöketikai előírásokra.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele az órákon való aktív részvétel (attitűd). A félév során két zárthelyi eredményes megírása (tudás, képesség, autonómia). Az attitűdök és az autonómia területén a félévekben elért eredmények a végső osztályozásban szerepelnek 50%-os súllyal. A félév végén vizsga (tudás, képesség, attitűd).
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyik pótlásának lehetősége, a vizsgaismétlés a TVSz szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Zobory: Megbízhatóságelmélet. Tanszéki segédlet. Bp.199- 33 o.
Zobory: Vasúti járművek üzemeltetéselmélete. Tanszéki segédlet. Bp.199- 48 o.
Kaufmann: Az optimális programozás. MK 198- 415 o.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak