Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Vasúti járművek tervezése és vizsgálata
2. Tantárgy angol neve Design and testing of railway vehicle systems
3. Tantárgykód BMEKOVRM607 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 10
6. Óraszám 4 (19) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (9) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 300
Kontakt óra 84 Órára készülés 22 Házi feladat 60
Írásos tananyag 122 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szabó András
12. Oktatók Dr. Zobory István, Dr. Kolonits Ferenc, Dr. Szabó András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Vasúti járműszerkezetek tervezési alapjellemzői. A vasúti pálya gerjesztő hatásának figyelembe vétele. Vasúti járművek rendszertechnikai elemzése. A futástejesítmény tervezése. Menetszimuláció alkalmazása a tervezésben. A tervezési eredmények dokumentálása. A jármű üzemi környezetének figyelembe vétele. Energetikai, tömegárambeli és információ áram beli átviteli tulajdonságok a tervezésben. Az üzemi terhelési állapotok figyelmebe vétele. Valós idejű (real-time) szimulációs módszerek. A járműbe épített részegységek együttműködésének optimalizálása. Járműrendszerek szilárdsági számítása véges elemek módszerével. Vasúti járműtervezési projekt.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A tantárgyhoz tartozó tevezési feladat megoldásához számítógépes laboratóriumi munka szükséges, a szerkezeti tervezés (autoCAD), a szilárdsági vizsgálatok (VEM), valamint egyéb számítási feladatok megoldása programok segítségével.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a vasúti járművek tervezéshez és vizsgálatához szükséges matematikai és természettudományos elveket, eljárásokat.
 • Érti és széles körben alkalmazza a vasúti járművek tervezése és vizsgálata szakterületre kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Ismeri és érti a vasúti járműtechnika vizsgálati módszereit, fejlődési irányait.
 • Ismeri és érti a vasúti járművek tervezésének és kutatásának módszertanát, problémamegoldó technikáit.
B. Képesség
 • Képes innovatív módon alkalmazni a vasúti járművek tervezéséhez és vizsgálatához a megismert matematikai és természettudományos elveket, eljárásokat.
 • Képes a vasúti járművek tervezésében és vizsgálatában alkalmazott módszerek és információk elemzésére, értékelésére és dokumentálására, valmint fejlesztésére.
 • Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján vasúti járműveknek, mint komplex rendszernak globális tervezésére.
 • Képes a vasúti járművekkel kapcsolatos állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a vasúti járművek szakterületén zajló szakmai fejlesztések és innovációk megismerésére és elfogadására.
 • Felvállalja a vasúti szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik munkájában a rendszerszzemléletű, komplex megközelítésre.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményező, önállóan választja meg a releváns megoldási módszereket.
 • Döntéseiben körültekintő.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a tudás és a képesség terén elért eredmények ellenőrzése zárthelyi keretében történik. A félév során kiadott véges elemes részfeladatok, valamint a komlex járműtervezési projektfeladat megoldandó (tudás, képesség, attitűd, önállóság értékelése). A zárthelyire és a projektre kapott osztályzat 50-50%-al beszámít a félév végi osztályzatba.
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyi és a feladatbeadások pótlásának lehetősége, a vizsgaismétlés a TVSz szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Zobory-Győrik: A maximumelv és a vonatmozgás optimális irányítása. Tanszéki segédlet. Bp. 198- , (2- oldal)
Zobory-Zábori: A hullámok terjedése anyagi pontok és rugók által egy hosszú vonatot reprezentáló egyirányban végtelen láncban. Tanszéki segédlet. Bp. 198- (- old.)
Győrik: Energetikai szempontból optimális vonatirányítás közelítő meghatározása. Tanszéki segédlet. Bp. 199- (20.oldal)
További tanszéki tervezési segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév