Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Vasúti járműrendszer-dinamika
2. Tantárgy angol neve Railway vehicle system dynamics
3. Tantárgykód BMEKOVRM608 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 3 (16) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 10 Házi feladat 15
Írásos tananyag 37 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zábori Zoltán
12. Oktatók Dr. Zábori Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A vasúti jármű mint dinamikai rendszer. Főmozgás és parazita mozgások. A vasúti járművek lengései. A rugalmas- és csillapító elemek vizsgálata az állapottér feletti jellegfelületekkel. A kerék-sín gördülőkapcsolat. Saját­frekvenciák és stabilitástartalékok, határciklusok, kaotikus mozgások. A nemlineáris modellek. A kerék és a sín kopási folyamata. A pálya-jármű rendszer dinamikája. A pálya­egyenetlenségek értelmezése és mérése. A pálya­egyenetlenségek spektrális jellemzői. A pálya-jármű rendszer paraméterérzékenysége. Paraméter-optimalizálás. Mérési eljárások a pálya-jármű rendszer folyamatainak vizsgálatára.
15. Gyakorlat tematikája
Számítási feladatok az előadásokhoz kapcsolódóan.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a vasúti járműdinamika szakterület műveléséhez szükséges matematikai és természettudományi elveket, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Érti és széle körben alkalmazza a vasúti járműdinamika területén kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Részletekbe menően ismeri és érti a vasúti járműdinamika adatgyűjtési módszereit, problémamegoldó technikáit.
 • Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció vasúti járműdinamikában felhasználható eszközeit és módszereit.
 • Ismeri a a kutatásban vagy tudományos munkában alkalmazható problémamegoldó technikákat.
B. Képesség
 • A vasúti járműdinamikában felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett matematikai és természettudományi elveket, eljárásokat.
 • Képes a vasúti járműdinamika elméleteit és terminológiáit innovatív módon alkalmazni.
 • Képes a vasúti járművekben fellépő dinamikai folyamatok hatásmechanizmusainak felismerésére, rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a vasúti járműdinamika szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására.
 • Felvállalja a vasúti szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik a vasúti járművekkel kapcsolatos új módszerek és eszközök fejlesztésére.
 • Törekszik munkájában rendszerszemléletű, komplex megközelítés alkalmazására.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai feladatai megoldásakor kezdeményező, önállóan választ megoldási módszereket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele az órákon való aktív részvétel (attitűd), valamint a félévközi feladatok hiánytalan megoldása (tudás, képesség, autonómia). A félév során két zárthelyi eredményes megírása (tudás, képesség, autonómia). Az attitűdök és az autonómia területén a félévekben elért eredmények a végső osztályozásban szerepelnek 50%-os súlyal. A félév végén vizsga (tudás, képesség, attitűd).
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyik és a feladatbeadások pótlásának lehetősége, a vizsgaismétlés a TVSz szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Simonyi A.: Vasúti járművek dinamikája, Közlekedési dokumentációs Kft., Bp. 199-
Tanszéki kibővített előadásvázlatok és segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak