Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Városi logisztika
2. Tantárgy angol neve City logistics
3. Tantárgykód BMEKOALM244 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 15
Írásos tananyag 32 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
12. Oktatók Dr. Bóna Krisztián, Bakos András, Sárdi Dávid
13. Előtanulmány erős: KOKKM227 - Intelligens városok - Smart city
14. Előadás tematikája
Az áruszállítási rendszerekben kezelt áruféleségek tipikus megjelenési formái, az egységrakomány-képzés megoldásai, különös tekintettel a városi áruszállítási rendszerekre. Az áruszállítás szerepe a logisztikai láncokban, a városellátási láncok megjelenési formái. A hagyományos és a kombinált áruszállítási rendszerek és alkalmazásuk a városi áruszállításban. Rakodástechnikai megoldások, a rakodás gépesítése, létesítményi rendszere, megjelenési formái a városi áruszállítási rendszerekben. A logisztikai szolgáltatások kialakulása, a logisztikai szolgáltató központok technológiai eszközrendszere, tipikus logisztikai szolgáltatások megjelenési formái a városellátási rendszerekben, a logisztikai szolgáltató központok minősítési rendszere Magyarországon, a városi konszolidációs központok és áruforgalmi zsilipek szerepe. Az áruszállítási hálózatok kialakítása, hálózati csomópontok rendszere, tipikus áruszállítási hálózati struktúrák, az áruellátás és -gyűjtés szervezése a gazdasági körzetekben, a gateway koncepció, a városi áruszállítás illeszkedése a gateway koncepcióba. A városi áruszállítás szervezése, szabályozási és forgalomszervezési oldala. A városi áruszállítás technológiai és szervezési megoldásai, nemzetközi legjobb gyakorlatok. A magyarországi nagyvárosok városellátási problémái és a problémák lehetséges megoldási módszerei. A városellátó logisztikai rendszerekben zajló folyamatok modellezési lehetőségei. A városi áruszállítás és a városi ellátási láncok logisztikai informatikai oldala a megrendelés kezeléstől az áruk célbajuttatásáig.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson ismertetett modellezési, módszertani megoldások gyakorlati bemutatása példákon keresztül. Egy városellátó hálózat tervezésével kapcsolatos gyakorlati feladat ismertetése, a házi feladat előkészítése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A logisztikai hálózatok felépítésének alapjainak ismerete.
  • A logisztikai szolgáltatások, szolgáltató központok ismerete.
  • A city logisztikai megoldási módszerek ismerete.
B. Képesség
  • Képes városi logisztikai hálózatokat tervezni.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele egy darab féléves házi feladat legalább elégséges szinten történő teljesítése és egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Az érdemjegy kialakításába beleszámít a házi feladat (10% részteljesítés bemutatáskor,10% végső beadáskor), a zárthelyi dolgozat (30%) és a vizsga eredménye (50%).
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat részteljesítése és végső beadása is, valamint a zárthelyi is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak