Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Vállalati logisztikai projekt 1
2. Tantárgy angol neve Enterprise logistics project -
3. Tantárgykód BMEKOALM344 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 7
6. Óraszám 0 (0) Előadás 7 (35) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 210
Kontakt óra 98 Órára készülés 28 Házi feladat 70
Írásos tananyag 14 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Bakos András
12. Oktatók Bakos András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A tantárgy keretei között projekttémától függően projektcsoportok alakulhatnak a hallgatókból. A hallgatók vagy csoportok tanszéki mentorokhoz kerülnek. A projektcsoportok vállalati logisztikai témájú, az operations management témájába tartozó, komplex projektfeladatokat, vagy K+F feladatokat kapnak, illetve választhatnak maguknak az érdeklődési területük alapján. A kontaktórák során a hallgatók a projektért felelős mentor oktatóval konzultálnak és minden héten rövid beszámolót adnak a projekt előrehaladásáról. Problémákat vetnek fel, illetve mutatnak be, megoldásokat prezentálnak, eközben gyakorolják a különböző vita- és érvelési-meggyőzési technikákat is. A tantárgy célja a választott témakör átfogó megismerése, a tudományos szakirodalom áttekintése, az ebben található kutatási rések megtalálása és potenciális fejlesztési irányok meghatározása, amely a tantárgy folytatásában, a Vállalati logisztikai projekt 2-ben implementálásra kerülhet. A gyakorlatokon a hallgatókkal történő projekt-centrikus konzultáció, beszámoltatás és a munkájuk folyamatos értékelése történik meg.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Egy logisztikai témakör meghatározott szempontok szerinti kiválasztási képessége.
  • A választott témakör kvalitatív és kvantitatív szempontok szerinti ismerete.
  • A kutatási alapok ismerete.
  • Projektmenedzsment képességek ismerete.
B. Képesség
  • Képes egy kiválasztott logisztikai témakör feldolgozására egyénileg és csoportosan.
  • Képes a kiválasztott logisztikai témakört megismerni, kritikailag értékelni és a réseket megtalálni.
  • Képes a kiválasztott logisztikai témakörben jövőbeni fejlesztési, kutatási irányokat kijelölni.
  • Képes a projektmenedzsment ismereteit alkalmazni csapatmunka során.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
5 db részteljesítés-bemutatás a mentornak (10-10%), 1 db dokumentáció (30%), 1 db prezentáció (védés) a féléves munkáról (20%)
19. Pótlási lehetőségek
A dokumentáció és a prezentáció is 1 alkalommal pótolható. A részteljesítések nem pótolhatóak.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév