Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szerkezetek lengései
2. Tantárgy angol neve Structural vibrations
3. Tantárgykód BMEKOJSM665 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 20
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Béda Péter
12. Oktatók Dr. Béda Péter, Dr. Pápai Ferenc
13. Előtanulmány erős: KOJSM663 - Szerkezeti anyagok mechanikája
14. Előadás tematikája
A másodfajú Lagrange egyenlet holonom-szkleronom konzervatív rendszerekre. Stabil egyensúly létezésének feltétele és vizsgálata. Kis rezgést végző rendszerek sajátfrekvenciáinak közelítő meghatározása. Rudak longitudinális, csavaró és hajlító lengései. Tengelyek, húrok és membránok lengése. A modálanalízis alapjai. A mozgásstabilitás kritériuma. Nemlineáris esetek, anyagi és geometriai nemlinearitás hatása. Bifurkáció, posztkritikus állapotok, lágy és kemény stabilitás vesztés
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Vezetett és egyéni feladat megoldás.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a holonóm és szkleronóm rendszereket leíró másodfajú Lagrange egyenleteket
 • Ismeri a stabil egyensúly létezésének feltételeit
 • Ismeri a rudak longitudinális, csavaró és hajlító lengéseit leíró egyenleteket
 • Ismeri tengelyek, húrok és membránok lengésének elméletét
 • Ismeri a modál analízis elvi alapjait
 • Ismeri a mozgásstabilitás kritériumát lineáris és nemlineáris esetben egyaránt
 • Ismeri a bifurkáció fogalmát, a posztkritikus állapotokat, a stabilitásvesztés elméletét
B. Képesség
 • Képes egy adott szerkezet stabilitásának megvizsgálására
 • Képes elemezni a lehetséges lengéseket
 • Képes lineáris és szükség szerint nem lineáris modelleket felállítani
 • Képes a modelleket vizsgálni, az eredményeket kiértékelni
C. Attitűd
 • A hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • Együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • Nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • Munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ
D. Önállóság és felelősség
 • A hallgató tudatában van felelősségének a társadalommal és a munkáltatóval szemben
 • Munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • A kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: 2 házi feladat és 2 ZH legalább 50%os teljesítése. Az érdemjegy a vizsgán elért eredmény.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes házi feladat beadás
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Óravázlatok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak