Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Személyközlekedés
2. Tantárgy angol neve Passanger transportation
3. Tantárgykód BMEKOKUM208 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 15 Házi feladat 34
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Csiszár Csaba
12. Oktatók Csonka Bálint, Földes Dávid
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A személyközlekedési rendszer jellemzése, tulajdonságai, a tervezési folyamat. A személyközlekedési módok csoportosítása. A helyváltoztatási folyamat modellezése a települési rendszerben, helyváltoztatási láncok képzése. Többkritériumú elemzés alkalmazása a személyközlekedési rendszerek értékelésénél. A személyközlekedés minőségi rendszere, a szolgáltatási színvonal. A személyközlekedés – helyi és helyközi – rendszer elemeinek, és a működési folyamatoknak a tervezése az egyéni és közforgalmú közlekedésben (pl. menetrend). Az intermodális, interoperábilis rendszerek megvalósítása; telematikailag integrált személyközlekedés. A fenntartható közlekedés tervezése, a fenntarthatóság feltétele; lágy közlekedési formák és azok infokommunikációs támogatása. Újszerű (átmeneti) személyközlekedési módok.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Mérési, elemzési, tervezési eljárások megismerése és készségszintű elsajátítása. Esettanulmányok. Konzultációkkal támogatott, önálló irodalomkutatás, témafeldolgozás; hallgatói kiselőadások tartása. A hallgatók négy darab önállóan (és/vagy csoportban) megoldandó (házi) feladatot kapnak. A feladatok eredményeinek bemutatása.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás B. Képesség
  • Képes személyközlekedési rendszereket és működési folyamatokat elemezni és tervezni.
C. Attitűd
  • A hallgató törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket;
  • a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot (elméleti és gyakorlati kérdésekkel) írnak és négy házi feladatot adnak be. Az aláírás megszerzésének feltétele a feladatok legalább elégséges szintű elkészítése (a maximális pontszám felének megszerzése) és a zh.-k egyenként legalább elégséges eredménye (a maximális pontszám felének megszerzése). A vizsga szóbeli. A félévközi teljesítmény 50%-os arányban számít bele az érdemjegybe.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi dolgozatok pótolhatók. Késedelmes feladatleadás lehetséges (különeljárási díj mellett).
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, Kövesné dr. Gilicze Éva - dr. Debreczeni Gábor - dr. Csiszár Csaba: Személyközlekedés jegyzet (2015), Csaba Csiszár – Bálint Csonka – Dávid Földes: Innovative Passenger Transportation Systems (book)
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév