Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Stratégiai szabályozási eszközök a közlekedésben
2. Tantárgy angol neve Strategic policy instruments in transportation
3. Tantárgykód BMEKOKGM215 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 6
6. Óraszám 4 (21) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 180
Kontakt óra 56 Órára készülés 14 Házi feladat 30
Írásos tananyag 40 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
12. Oktatók Dr. Mészáros Ferenc
13. Előtanulmány párhuzamos: KOKGM201 - Közlekedésgazdaságtan
14. Előadás tematikája
A tárgy keretén belül a hallgatók megismerik az Európai Unió közösségi vívmányait és azok érvényesítéséből fakadó harmonizációs feladatokat a közlekedésben. A közlekedést érintő európai szintű szabályozásban, az EU közös közlekedéspolitikájában meghirdetett legfontosabb stratégiai célok és e célok megvalósítását támogató, az integrált, interoperábilis, multimodális közlekedésfejlesztést és rendszerműködést hatékonyabbá tevő alágazat-specifikus, jogi, gazdasági, finanszírozási kérdéseket érintő direktívák áttekintése. A közösségi célokból levezethető legfontosabb hazai közlekedésstratégiai célkitűzések és az ehhez kapcsolódó hazai szabályozási rendszer megismerése. A hazai közlekedési rendszerben alkalmazott szabályozási tapasztalatok értékelése, az európai gyakorlat adaptációját akadályozó tényezők azonosítása és az implementációs akadályok felszámolására irányuló stratégiai feladatok számbavétele. A hazai tapasztalatok átadásának lehetőségei európai és tagállami szinteken. A tantárgy kiemelten tárgyalja a közlekedési infrastruktúra használatának szabályozási kérdéseit, foglalkozik a vasúti szabályozási csomagokkal és az intézményi reformokkal, bemutatja az autópálya építés-finanszírozás és díjszedéses üzemeltetés, továbbá a városi közlekedés – kiemelten a közösségi közlekedés – EU-kompatibilis feltételei kialakításának legfontosabb lépéseit, valamint vázolja a társadalmi költségen alapuló közlekedési árképzés bevezetésével kapcsolatos várható hatásokat, illetve feladatokat.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató megismeri a közlekedéspolitika és stratégia alkotás folyamatát és az ehhez szükséges műszaki, jogi, pénzügyi, gazdasági, társadalmi és intézményi keretrendszert, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs irányokat.
B. Képesség
  • a hallgató képes azonosítani a közlekedési rendszer legfontosabb megoldandó problémáit, kiválasztani az ezek kezelésére szolgáló közlekedéspolitikai eszközrendszert, és értékelni eredményeit, hatásait, valamint azonosítani a közlekedéspolitikai eszközök fejlesztési szükségleteit.
C. Attitűd
  • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre, együttműködik az oktatóval és hallgató társaival, nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére, munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ.
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató a szűken vett szakmai szempontokon felül társadalmi szempontokat is figyelembe vesz tudása hasznosításában, munkájában kikéri mások szakmai véleményét is, felelős döntéseket hoz a szükségesnek vélt, leghatékonyabb közlekedéspolitikai eszközök kiválasztásában, a kihívásokat felelősen kezeli.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele mindkét zárthelyi egyenként eredményes (min. 50%) megírása, egy közlekedéspolitikai témát feldolgozó szemináriumi dolgozat megfelelő minőségben történő beadása és bemutatása a szorgalmi időszak végéig. A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgajegy a zárthelyin elért eredmények (30%), a gyakorlati feladat jegye (30%) és a vizsgajegy (40%) alapján adódik.
19. Pótlási lehetőségek
1. és 2. félévközi zárthelyi dolgozat külön-külön pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Peter Stopher, John Stanley (2014) Introduction to Transport Policy: A Public Policy View. Edward Elgar Publishing
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak