Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Repülőgépek tervezése, gyártása I.
2. Tantárgy angol neve Aircraft design and production I.
3. Tantárgykód BMEKOVRM629 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 26
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Rohács Dániel
12. Oktatók Dr. Beneda Károly, Prof. Rohács József, Dr. Sziroczák Dávid, Dr. Veress Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Repülőgépek fejlesztési filozófia. A repülés szerepe a gazdaságban, A repülés és a repülőgép fejlesztés megoldandó problémái. A repülőgép-fejlesztés alapegyenletei. A jósági és a gazdasági tényező. A tényezők változása a különböző fejlesztési filozófiák alkalmazása során. A fejlesztés általános menete. A technológia védelem és a technológia transzfer szerepe. A repülőgép fejlesztés és tervezés módszerei. A fejlesztési folyamat irányítása.
A repülőgép szerkezeti elemeinek és rendszereinek feladata. Terhelések, teljesítmény igények meghatározása. Terhelések alapján előterv készítése, fő méretek meghatározása. Csoportos projekt jelleggel légijármű előterv készítése. Repülőgép anyagok, gyártás technológiák, kialakítások ismertetése. Alapvető kompozit számítási ismeretek.
A számítógéppel segített tervezés alapjai. A CATIA alkalmazási sajátosságai. Szilárd alkatrészek, összeállítások, felületek modellezése.
Hajtómű fejlesztés elméleti és gyakorlati aspektusainak elemzése. Hajtómű-tervezése: koncentrált paraméterű számítás, a hajtómű főbb méreteinek meghatározása, tervezés a középátmérőn, lapátelcsavarási törvényszerűségek és lapátelcsavarás, 3D-s komponens-tervezés és CAD modell építés.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Légijármű előterv készítése, fő méretek, komponensek meghatározása. Hajtómű-tervezése. CATIA ismeretek elsajátítása, gyakorlati felhasználás a tervezési feladatokhoz.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri a légijárművek és a gázturbinás hajtóművek aerodinamikai tervezési és fejlesztési lépéseit (terhelés meghatározás, előterv, méretezés, koncentrált paraméterű számítás, a hajtómű főbb méreteinek meghatározása, tervezés a középátmérőn, lapátelcsavarási törvényszerűségek és lapátelcsavarás, 3D-s komponens-tervezés és CAD modell építés), valamint az egyes lépések elméleti és gyakorlati aspektusait.
B. Képesség
  • A hallgató képes önállóan elvégezni egy hajtómű-tervezési feladatot oktatói támogatással, a hallgató képes repülőgép részegység tervezésére csoportmunka keretében.
C. Attitűd
  • A hallgató tudásának és képességeinek maximumát nyújtva törekszik arra, hogy a kijelölt feladatait a lehető legmagasabb színvonalon, a legrövidebb idő alatt, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze.
  • A hallgató együttműködik az oktatóval és a hallgató-társaival ismereteinek bővítése során.
  • A hallgató folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket.
D. Önállóság és felelősség
  • A hallgató felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak.
  • A hallgató felelősséggel alkalmazza a tervezési feladat során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
  • A hallgató nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket és építő jelleggel hasznosítja a jövőben.
  • A hallgató elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Tervezési feladat: A gázturbina tervezés tárgyleírásban meghatározott lépéseinek kidolgozása heti konzultációkon való részvétel mellett és feladatbemutatással, valamint a számítási táblázat (pl. Excel, Matlab, Mathcad, Mathematica) és a tervezési dokumentáció (MS Word formában történő) elkészítése. Szintén tervezési feladat egy megadott repülőgép komponens előterv létrehozása csoport projektként.
Az aláírás feltétele a tervezési feladat szorgalmi időszakban történő teljesítése. Osztályzat: A tervezési feladatra kapott és a vizsgán elért eredmény számtani átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A tervezési feladat dokumentációinak leadása a szorgalmi időszakban történik. Pótlás hetén egyszer van lehetőség a tervezési dokumentáció utólagos leadására a különeljárási díj megfizetése mellett.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tárgy keretében kiadott segédanyagok
Szakcikkek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév