Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Rendszertechnika és rendszeranalízis
2. Tantárgy angol neve System technique and analysis
3. Tantárgykód BMEKOVRM129 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 12 Házi feladat 0
Írásos tananyag 54 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zobory István
12. Oktatók Dr. Zobory István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Rendszerszemléletű jármű- és gépanalízis. Rendszerjellemzés gráfelméleti módszerrel. Szerkezeti struktúra-hierarchia, elem, elemcsoport, gép és géprendszer. Összetett rendszerek hatásvázlata, struktúra gráfja és jelfolyam ábrája. A rendszerkapcsolatok leírási módjai. Átviteli tulajdonságok, operátorok. Lineáris- és nemlineáris rendszerek. Járműrendszerek hatásvázlatának konstrukciója és a rendszerkimenet elemzése. Rendszeregyenlet-generálás szintetikus és analitikus módszerrel. Lagrange és Hamilton rendszeregyenletek. A líneáris rendszerek általános elmélete. Vizsgálat az időtartományban és a frekvencia tartományban periodikus, aperiodikus és gyengén stacionárius sztochasztikus getrjesztés esetén, SIMO és MIMO rendszereknél. A koherencia viszonyok analízise.
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti anyag számpéldákkal való gyakorlása számítógépes környezetben.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a rendszertechnikával és a rendszeranalízissel kapcsolatos matematikai és természettudományos elveket, eljárásokat.
 • Érti és széles körben alkalmazza a rendszertechnika és a rendszeranalízis szakterületére kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Ismeri és érti a rendszertechnika és a rendszeranalízis alapvető tényeit, határait, fejlesztési lehetőségeit.
 • Részletekbe menően ismeri és érti a rendszertechnika és a rendszeranalízis modellezési módszereit.
B. Képesség
 • Képes a rendszertechnikához kapcsolódó problémák megoldásában innovatív módón alkalmazni a megismert matematikai és természettudományi elveket, eljárásokat.
 • Képes a rendszeranalízis területén alkalmazott módszerek alkalmazására, elemzésére, értékelésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalamzására a rendszeranalízis területén.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a rendszertechnika területén zajló fejlesztés és innováció megismerésére, közvetítésére. Hivatástudata elmélyült.
 • Felvállalja a járműmérnöki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a folyamatok komplex megközelítésére.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményezően lépfel,önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
 • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során elvárt az előadásokon való aktív részvétel (attitűd), és a félév során két zárthelyi keretében a tudás, a képesség, az önállóság és az attitűd értékelésére kerül sor. Az attitűd és az autonómia 15-15%-ot, a tudás és a képesség 35-35%-ot jelent a végső osztályozásban.
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyik pótlásának lehetősége.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Zobory I.: Rendszertechnika és rendszeranalízis. BME Vasúti Járművek Tanszék. Budapest, 20-
Zobory I.: Gépészeti rendszertechnika. Jegyzet. BME Vasúti Járművek Tanszék, Bp. 199-
Szabó I. szerk.: Gépészeti rendszertechnika. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 198-
Tanszéki segédletek. a tárgy témaköreiből.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak