Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Programozás C- és Matlab nyelven
2. Tantárgy angol neve Programming in C and Matlab
3. Tantárgykód BMEKOKAM603 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (11) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 0
Írásos tananyag 24 Zárthelyire készülés 54 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bécsi Tamás
12. Oktatók Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd, Törő Olivér
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy célja a C és a Matlab programozási nyelvek és környezetek elsajátítása, amely így a hallgatók számára segítséget nyújt az általuk más tárgyakban szerzett ismeretek implementációs megvalósításában.
A cél egyrészről a szintaktikai ismertetés a C és a Matlab környezetben: Típusok, változók, adatstruktúrák. Vezérlési szerkezetek. Elágazások, ciklusok, függvények, eljárások, összetett adatstruktúrák. Más részről a nyelvek megismerésén keresztül alapvető algoritmustervezési paradigmák elsajátítása, és alkalmazása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laboratóriumi gyakorlat során, az előadáson megismert szintaktikai és algoritmustervezési ismeretek önálló használatának elsajátítása a cél. Ennek során a fejlesztőkörnyezetekben előre kidolgozott példákon keresztül sajátítják el a hallgatók a nyelvek programozását.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a két programozási környzet alapvető szintaktikáját és felépítését
 • ismeri a típusok, operátorok, és alapvető utasítások működését
 • ismeri a strukturált programok folyamatvezérlési alapelveit és szintaktikáját, elágazások, szekvenciák, ciklusok
 • ismeri az összetett adatstruktúrákat, azok használatát
 • ismeri az alapvető algoritmustervezési paradigmákat
B. Képesség
 • képes a tárgyban érintett két programnyelven egyszerű önálló programok írására
 • képes informálisan vagy formálisan specifikált algoritmusok megvalósítására
 • képes program forráskódok értelmezésére, hibajavítására
 • képes kész programok és modulok tesztelésére, optimalizálására
C. Attitűd
 • érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt
 • képes algoritmikus gondolkodásra, amelyet más területeken is képes alkalmazni
D. Önállóság és felelősség
 • az ismert környezeteken túl képes más, ismeretlen programnyelvet, fejlesztőeszközt autodidakta módon elsajátítani
 • alkalmas arra, hogy szoftvermodulokat egyedül, felelősen megtervezzen és implementáljon
 • képes algoritmizálási, programozási feladatokban csapatban konzultálni, önálló döntéseket hozni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyit írnak a hallgatók. A félévközi jegy a két zárhelyi kerekített átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten egy zárthelyi pótlására van lehetőség
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek, Dennis Ritchie: A C programozási nyelv, Matlab help
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév