Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Műszaki rendszerek szimulációja
2. Tantárgy angol neve Simulation of technical systems
3. Tantárgykód BMEKOALM645 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (11) Előadás 1 (5) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 15 Házi feladat 25
Írásos tananyag 3 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Gáspár Dániel, Szabó Péter, Dr. Rinkács Angéla
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A folyamatmodellezés és szimuláció alapjai. Szoftveres háttér megismerése az alábbi területeken: gyártási folyamatok anyagáramlásának, gyártósorok szűk keresztmetszeteinek vizsgálata; jobb gyárak tervezése gyártóelem-sablonokkal, telepítési problémák elkerülése jobb vizualizálással; lean törekvések támogatása, lokális és globális optimalizálása a gyártási és logisztikai folyamatoknak; értékáram elemzése a folyamatokra, a termelés, a logisztika és a beszállítók viszonylatában; robotizálás tervezése, a leállási idők minimalizálása off-line programozással; biztonságos és produktív munkahelyek tervezése ergonómiai szempontból.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatok során a hallgatók az egyes funkciókat gyakorolják szoftveres úton.
16. Labor tematikája
A laborfoglalkozások során a hallgatók szoftveres környezetben feladatok megoldását végzik.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a műszaki rendszerek szimulációjának problémaköreit.
  • Ismeri a jellegzetes műszaki szimulációs szoftveres megoldásokat.
B. Képesség
  • Képes a tanult szoftverekkel dolgozni.
C. Attitűd
  • Csoportban és önállóan is magas szinten dolgozik.
  • Keresi az összefüggéseket a más tantárgynál tanultakkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Önállóan végzi a megoldások kialakítását.
  • Figyelemmel van döntései hatásaira és következményeire.
  • Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév végi aláírás feltétele a minimum elégséges szintű féléves házifeladatok beadása, a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye és a laborjegyzőkönyvek elfogadása. A vizsgajegy 20 %-ban a zárhelyi, 15-15%-ban a házi feladatok és 50%-ban az írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra, amelyet a hallgatók szükség esetén szóban javíthatnak.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok végső beadása és a zárthelyi is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak