Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Logisztikai kontrolling
2. Tantárgy angol neve Logistics controlling
3. Tantárgykód BMEKOKKM330 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 8 Házi feladat 12
Írásos tananyag 30 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Duleba Szabolcs
12. Oktatók Dr. Duleba Szabolcs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Operatív és stratégiai kontrolling alapmodellek kialakítása és alkalmazása a logisztikára. A logisztikai tevékenységek gazdálkodással és elszámolással kapcsolatos üzleti-üzemi folyamataira ható tényezők meghatározása. Elemi tevékenységek, illetve teljesítményobjektumok követhetősége, értékelhetősége. Teljesítményszintek mérése (KPI). A logisztikai lánc mentén alkalmazandó egységes, standard fogalom- és adatrendszer kialakítása és alkalmazása. Az aggregált adatok elemzéséből adódó információ értékelésének sajátosságai. A foglakozások gyakorlati kompetenciákat kialakító részében példák alapján áttekintjük a vizsgálandó objektumokat, azok mérendő tulajdonságait, továbbá a kalkulációs és elszámolási szabályokat leíró, tevékenységalapú költségszámítás alkalmazásán nyugvó gazdálkodásszervezési modellek kidolgozását. Ebbe a körbe tartozik még a logisztikai lánc üzleti eredményének elemzése az általános költségek és a termék/szolgáltatás egységek bruttó fedezetei összegének szembeállításával, valamint a végeredmények ok-okozati lánc mentén történő visszabontásával a nyereség- és veszteségforrások azonosítása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri és azonosítani tudja a logisztikai kontrolling szervezeten belüli helyét és szerepét.
 • Azonosítani tudja a logisztikai költségnemeket és költségviselőket, valamint a logisztikai eredményobjektumokat.
 • Meg tudja különbötetni a közvetlen és közvetett logisztikai költségeket.
 • Ismeri az operatív és a stratégiai logisztikai kontrolling elemeit.
 • Tisztában van a Balance Score Card (BSC) eszköztárával és céljaival.
 • Ismeri az Activity Based Costing (ABC) alapelveit és megvalósításának menetét.
 • Ismeri az ellátási lánc kontrolling elméleti és gyakorlati vonásait.
 • Ismeri a logisztika szolgáltatók és a nem főtevékenységű vállalatok logisztikai kontrollingja közötti különbséget és az egyes megvalósítási mechanizmusokat.
B. Képesség
 • Képes számviteli rendszerből kinyert adatok alapján logisztikai kontrolling számításokra.
 • Képes mért vagy nyilvántartott műszaki adatok alapján logisztikai hatékonyság számításokra.
 • Képes együtt kezelni és értelmezni a számviteli és a műszaki adatokat.
 • Képes önköltség- és eredményszámításokat végrehajtani és ezzel hozzájárulni a vállalat gazdálkodási nyilvántartásához és gazdasági elemzéséhez.
 • Ki tud alakítani Balanced Score Card rendszert adott vállalatnál.
 • Képes Activity Based Costing számításokra és elemzésre.
 • Hozzá tud járulni logisztikai kontrolling elemzésekkel a kiszervezési (outsourcing) döntésekhez.
 • Képes profiltisztítási döntéstámogatásra kontrolling számítások alapján.
 • Tud Business Process Reengineering (BPR) elemzéseket elméletben és gyakorlatban is végezni.
 • Ki tud alakítani ellátási lánc kontrolling rendszert és szükség esetén hatékonyan beavatkozik abba.
C. Attitűd
 • Képességeinek maximumát nyújtva törekszik, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes a) tudásra szert téve végezze.
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 • Folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket.
 • Törekszik a feladatok megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak.
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
 • Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
2 db évközi zárthelyi, 1 db házi feladat, 1 prezentáció. A félévközi jegy a két zárthelyi eredményéből adódik, beírásának feltétele a beadott és előadott házi feladat.
19. Pótlási lehetőségek
A két félévközi zárthelyi dolgozat közül az egyik pótolható. A házi feladat és az egyéni előadás nem pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, Bokor Zoltán: Logisztikai rendszerek működtetése. BME Tanszéki jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév