Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közúti járművek tesztelése és validációja
2. Tantárgy angol neve Vehicle testing and validation
3. Tantárgykód BMEKOGGM406 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 0 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 3 (42) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 18 Házi feladat 0
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 10 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Török Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Bevezetés a korszerű műszeres járművizsgálatba. A műszerek használatának, tesztelési módszerek valamint a járműves tesztelési folyamatainak elsajátítása. A mérési módszerek és eljárások elsajátítása után a hallgató ismerni fogja a közúti járművek szerkezeti elemeinek tesztelési lehetőségeit és képes lesz azokat önállóan is végrehajtani.
Méréstechnikai eszközök és módszerek alapjainak bemutatása. Különböző járműtechnikai műszerek bemutatása. A tantárgy sorra veszi a tesztelési módszereket és eszközöket a különböző járműrendszerek esetére. Belsőégésű motorok és hajtásrendszerek tesztjei a korszerű fékpadokon a járműhajtások dinamikájának, hatékonyságának és emissziójának vizsgálatára. Fékrendszer tesztek bemutatásra kerülnek mind fékpadon, mind pedig tesztpályás járműves mérésekkel az EGB előírásai alapján. A felfüggesztés vizsgálata során kitérünk a személygépjárművek felfüggesztésének vizsgálati módszereire, valamint a nehézhaszonjárművek légrugós rendszereire egyaránt. Kormányrendszerek vizsgálati is ismertetésre kerülnek. A tantárgy bemutatja a különböző tesztelési szinteket, mint a járműrendszerek laboratóriumi tesztjeit, szimulációs környezetben (HIL) végzet teszteket, valamint a valós körülmények között elvégzett tesztpályás járműves méréseket is. Ezen felül a tesztelési folyamatok ismertetéseként a V modell alapú fejlesztés-tesztelés is a tanterv része. Ez a tantárgy kizárólag laborgyakorlatokból áll, több esetben külső helyszínen, korszerű fejlesztéssel, teszteléssel foglalkozó cégeknél kerül megtartásra.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a fékpadok működését, és az azokon végzett mérések menetét
 • ismeri a belső égésű motorok teljesítményének, dinamikájának és emissziójának mérési elveit, és a mérések szabványosított menetét
 • ismeri a személygépjárművek és a hasznongépjárművek felfüggesztésének mérési módszereit
 • ismeri a járműrendszerek tesztelésének különböző szintjeit, laboratóriumi, szimulációs, illetve tesztpályás méréseket
 • ismeri a járműiparban is alkalmazott V modell alapú fejlesaztési alapelveket
B. Képesség
 • képes, típusismereti a) tudás megszerzését követően önálló tesztelési feladatok ellátására
 • képes tervezés közben figyelembe venni a különböző elvárásokat
 • képes a diagnosztikai eredmények kiértékelésére
 • képes a nemzetközi szabványok előírásainak értelmezésére, azok gyakorlatba való átültetésére
C. Attitűd
 • érdeklődik a különböző vizsgálati folyamatok iránt
 • alkalmas arra, hogy csapatban dolgozva, a különböző járműipari tervezési paradigmákhoz viszonyulva végezze munkáját
D. Önállóság és felelősség
 • önálló döntésre képes diagnosztikai módszerek megválasztásában, azok alkalmazásában
 • a kapott eredményeket önállóan, felelősen képes értelmezni, azokat összefoglalni, és továbbadni
 • az értelmezett eredmények alapján képes javítási, továbbfejlesztési döntéseket meghozni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgy teljesítésének feltétele a félévközi zárthelyi dolgozat és a laborokkal kapcsolatos összes követelmény sikeres teljesítése. A végső érdemjegy a zárthelyi dologzat eredményéből adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható, feladatokat pontosan kell leadni.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak