Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésgazdaságtan
2. Tantárgy angol neve Transport Economics
3. Tantárgykód BMEKOKGM201 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 18
Írásos tananyag 30 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
12. Oktatók Dr. Mészáros Ferenc, Mátrai Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A modern közlekedési rendszerek kialakulása és fejlődése. Közlekedési stratégiatervezés folyamata. Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája. A hatékonyságértékelési módszerek és közlekedési alkalmazásai. A közlekedés gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatósági céljai közötti kölcsönös összefüggések és modellezésük lehetőségei. A közlekedéspolitikát meghatározó gazdasági alapelvek. A közlekedés külső hatásainak értékelése és árképzése. Szabályozás, dereguláció, privatizáció és a közösségi (állami/önkormányzati) szerepvállalás a közlekedésben. A szállítás és közlekedés gazdasági kérdései: a piac sajátosságai, az használók mód és útvonal-választását és a kínálat elérhetőségét meghatározó tényezők. A városi közlekedés sajátos gazdasági kérdései: tömegközlekedés – egyéni közlekedés, forgalomirányítás, -korlátozás, parkolás, city-logisztika, kisebb térségek helyi közlekedése, a közlekedésfejlesztés és a területhasznosítás összefüggései. Az egyes közlekedési alágazatok néhány kiemelt jelentőségű gazdasági vonatkozása: szolgáltatástervezés, infrastruktúrahasználat, finanszírozás.
15. Gyakorlat tematikája
Költség-haszon elemzéssel (CBA) kapcsolatos részfeladatok kidolgozása (forgalom-előrejelzés, elaszticitás-számítás, hatékonyságértékelés) és előadása, egyéni konzultáció a részfeladatokból összeálló gyakorlati feladat elkészítéséhez.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • a hallgató megismeri a közlekedésfejlesztések hatékonyságértékelő eszközeit, az EU és Magyarország közlekedéspolitikáját, a fenntartható közlekedés gazdasági szempontjait, az árképzés és tarifapolitika alapvető eszközeit, a közlekedési információhasznosítás gazdasági vetületeit
B. Képesség
 • a hallgató képes értékelni a közlekedési rendszer legfontosabb megoldandó problémáit
 • az értékeléshez kiválasztani a fenntarthatóság szempontjából leghatékonyabb értékelési módszereket
 • javaslatot tenni a leghatékonyabb közlekedésfejlesztési változat kiválasztására
C. Attitűd
 • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ.
D. Önállóság és felelősség
 • a hallgató a szűken vett szakmai szempontokon felül társadalmi szempontokat is figyelembe vesz tudása hasznosításában
 • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • felelős döntéseket hoz a hatékonynak ítélt közlekedésfejlesztések kiválasztásában
 • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele mindkét zárthelyi egyenként eredményes (min. 50%) megírása, a gyakorlati feladat megfelelő minőségben történő beadása a szorgalmi időszak végéig. A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgajegy a zárthelyin elért eredmények (30%), a gyakorlati feladat jegye (20%) és a vizsgajegy (50%) alapján adódik.
19. Pótlási lehetőségek
Mindkét zárthelyi dolgozat külön-külön pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
- Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander (2010) Applied Transport Economics, De Boeck
- André de Palma , Robin Lindsey , Emile Quinet , Roger Vickerman (2011) A Handbook Of Transport Economics, Edward Elgar
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév