Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedés üzemtan
2. Tantárgy angol neve Transport operation
3. Tantárgykód BMEKOKUM206 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 27
Írásos tananyag 29 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
12. Oktatók Dr. Mándoki Péter, Kózel Miklós, Soltész Tamás, Bánfi Miklós, Aba Attila
13. Előtanulmány ajánlott: KOKGM201 - Közlekedésgazdaságtan
ajánlott: KOKKM221 - Döntéselőkészítő matematikai módszerek
14. Előadás tematikája
Közlekedési létesítmények tervezési folyamata, módszertani útmutatók segítségével. Megvalósíthatósági tanulmány (MT), előzetes megvalósíthatósági tanulmány (EMT) felépítése, fejezetei. Projektek szakpolitikai illeszkedése, helyzetértékelése. Projektváltozatok kialakítása, változatképző elemek, változatok értékelése. Autóbusz-pályaudvarok, vasúti középállomások, repülőterek tervezési alapelvei. Intermodalitás fogalma, intermodális csomópontok tervezése, funkcióik. Átszállási kapcsolatok kialakítása. Egyetemes tervezés alapelvei, szempontjai.
15. Gyakorlat tematikája
Külföldi és hazai, pozitív és negatív példák intermodális csomópontok kialakítására. A tervezési feladathoz kapcsolódó konzultáció.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató ismeri és érti az egyes közlekedési alágazatok tulajdonságait, alkalmazási területeit, és tervezés technikákat
B. Képesség
  • képes a közlekedés területén kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására
  • képes intermodális csomópont megtervezésére, azok üzemtani szempontjainak figyelembe vételével
  • képes csoportban dolgozni, a feladatok megosztását, és azok időbeli menedzselését elvégezni
C. Attitűd
  • felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet
  • munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, csoportmunkában végzi.
D. Önállóság és felelősség
  • döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással
  • a team-munkában végzett feladatok esetén is megfelelően körülhatárolt felelősségi körrel dolgozik
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Egy zárthelyi dolgozat megírása, mely 10%-ban számít bele a vizsgajegybe. Csoport munkában egy tervezési féléves feladat elkészítése (intermodális csomópont tervezése), mely 90%-ban számít bele a vizsgajegybe. A tantárgy vizsgája a tervezési feladat bemutatásából, és megvédéséből áll.
19. Pótlási lehetőségek
A sikertelen zárthelyi a pótlási időszakban pótolható/javítható. A tervezési feladat estében is lehetséges a pótlási hét végéig történő beadás, illetve kiegészítés.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az előadások diasorai; tervezés során használandó módszertani útmutató; tervezési segédlet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak