Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Korszerű anyagok és technológiák
2. Tantárgy angol neve Advanced materials and technologies
3. Tantárgykód BMEKOGGM601 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 3 (17) Előadás 1 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 14 Házi feladat 15
Írásos tananyag 50 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bán Krisztián
12. Oktatók Dr. Bán Krisztián, Dr. Markovits Tamás, Dr. Lovas Antal
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy mélyebb ismereteket nyújt elsősorban a nem vasalapú, járművekben előforduló szerkezeti anyagokkal kapcsolatban. Tárgyalásra kerülnek a korszerű könnyűfém-ötvözetek, elasztomerek, műanyagok, kompozitok és kerámiák. A tárgy részletezi a felsorolt járműszerkezeti anyagok fizikai tulajdonságait, előállítási technológiáit, megmunkálásuk sajátosságait.
A tárgy ismerteti az egyes témákhoz nélkülözhetetlen alapozó ismereteket, mint a termodinamikai stabilitás, metastabilitás, nem egyensúlyi rendszerek, fázisviszonyok hatása az anyag tulajdonságaira, szilárdságnövelés, anyagi kölcsönhatások.
Bemutatásra kerülnek a kompozit és hibrid anyagok sajátosságai, előállítási technológiájuk. A hallgatókat bevezetjük a felületmódosításokkal kapcsolatos jelenségek és technológiák, valamint az additív gyártás (additive manufacturing) technológiai alapjaiba.
A tárgy keretein belül kitérünk a járművek üzemeltetési körülményeihez, ill. a környezetvédelem szempontjaihoz igazodó anyagválasztásra.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatok célkitűzése az előadásokon megismertek alkalmazása példák bemutatásával, gyakorlásával, mint egyensúlyi átalakulások, minőségazonossági bizonyítvány, félkész termékek kiválasztása meghatározott kritériumok alapján a fémes és nem fémes alapanyagok köréből, ill. anyagmodell megadása valós anyaghoz anyagvizsgálat alapján.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a fémes kötés jellemzőit és azt, hogy milyen szerepe van a tulajdonságok kialakításában.
 • Ismeri hogy a fázisdiagramból leolvasható fázisviszonyok hogyan befolyásolják a tulajdonságokat.
 • Ismeri a metastabilitás fogalmát és típusait.
 • Ismeri a szilárdságnövelési mechanizmusokat.
 • Ismeri a könnyűfémek csoportosítását a szövetszerkezeti jellemzők alapján.
 • Ismeri a gyártói minőségazonossági bizonyítvány célját és fontosabb tartalmi elemeit.
 • Ismeri a lemeztermékek technológia szempontjából fontosabb tulajdonságait.
 • Ismeri a fém-gáz rendszerekben kialakuló fázisviszonyokat.
 • Ismeri a felületmódosítás fogalmát, fontosabb céljait, és a fontosabb eljárásait.
 • Ismeri a kerámia alapanyagok alkalmazásának előnyeit és hátrányait, a kerámiák fontosabb fizikai tulajdonságait, a kerámia alkatrészek tervezésének fontosabb szempontjait.
 • Ismeri a korszerű műszaki kerámiák gyártásának fontosabb lépéseit
 • Ismeri a kompozit anyagok típusait, szerkezeti jellegzetességeit és azok hatását az fizikai tulajdonságokra.
 • Ismeri a műanyagok és elasztomerek típusait, szerkezeti jellegzetességeit és azok hatását az fizikai tulajdonságokra.
 • Ismeri az anyagmodellek típusait.
B. Képesség
 • Képes átlátni és megmagyarázni az összefüggést biner rendszerek fázisdiagramja és fizikai tulajdonságai között.
 • Képes átlátni és megmagyarázni, hogy a metastabilitások fajtái hogyan függenek össze a szilárdságnövelés lehetőségeivel.
 • Képes átlátni és megmagyarázni, hogy milyen összefüggés van a szilárdságot növelő mechanizmusok és az egyensúlyi fázisviszonyok (diagramok alakja) között.
 • Képes egy tetszőleges gyártói minőségazonossági bizonyítvány értelmezésére.
 • Képes egy lemezalakítási technológiából megadott alakváltozások alapján lemez alapanyag kiválasztására.
 • Képes egy felületi tulajdonság eléréséhez felületmódosító eljárást javasolni, elemezni a megvalósíthatóságát, előnyeit és korlátait.
 • Képes egy szakítóvizsgálat eredményeit felhasználva egy rugalmas-képlékeny anyagmodellt megadni.
 • Képes egy meghatározott témában egy fókuszkérdésre irodalmat gyűjteni, és az alapján egy összefoglaló anyagot összeállítani.
C. Attitűd
 • Törekszik arra, hogy az egyes tématerületek között az összefüggéseket keresse.
 • Törekszik arra, hogy az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat (összefüggések, kijelentések, ábrák) önállóan értelmezze, nyitott arra, hogy együtt gondolkodjon az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Törekszik az előadásokon és a gyakorlatokon az aktív részvételre.
D. Önállóság és felelősség
 • Elfogadja a tárgy teljesítéséhez megfogalmazott kereteket, és azon belül önállóan és felelősségteljesen végzi feladatát, igazodva az etikai normákhoz.
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
 • A kiadott feladatot önállóan, a kijelölt feltételeknek és az etikai normáknak megfelelően végzi el.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A hallgatók az előadóval egyeztetett, személyre szabott témákban szakirodalom-kutatást végeznek, ebből írásbeli összefoglalót készítenek, és a félév végéig beadnak, vagy tanszéki kutatásokban részfeladatot oldanak meg. A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyre a hallgatók osztályzatot kapnak. A beadott dolgozat és a szemesztert záró zh.-k képezik az osztályzat kiszámításának alapját 50-25-25 %-ban.
19. Pótlási lehetőségek
Mindkét zh. két alkalommal pótolható, a feladat pótleadására a pótlási héten van lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Lovas Antal (szerk.): Járműanyagok, Typotex Kiadó, 20- , www.tankonyvtar.hu
 • Verő – Káldor: Fémtan, Tankönyvkiadó, 199-
 • Prohászka: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, 198-
 • Takács J.(szerk.): Korszerű technológiák a felületi tulajdonságok alakításában; Műegyetemi Kiadó, 200-
 • tanszéki honlapról letölthető segédanyagok, és óravázlatok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév