Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműüzem, megbízhatóság és diagnosztika
2. Tantárgy angol neve Vehicle operation, reliability and diagnostics
3. Tantárgykód BMEKOVRM602 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Csiba József
12. Oktatók Németh István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A járműüzem időrendje, a karbantartási, energia-, anyag- és információ technikai környezete. A jármű-megbízhatóság elmélet valószínűség-számítási alapjai. A jármű-megbízhatóság elemzésének gyakorlati módszerei: blokkdiagram és hibafa analízis. Tervezési- és üzemeltetési problémák megoldása megbizhatóságelméleti módszerekkel. A jármű-megbízhatósági vizsgálatok alapját képező adatgyűjtési és informatikai rendszer. A korszerű RCM rendszerek sajátosságai. A járműkiszolgáló rendszer folyamatainak elemzése szemi-Markov modellel, tömegkiszolgálási és készletezési kérdések tárgyalása. A járműrendszer-diagnosztika alapjai, megfigyelés, mérés, automatikus diagnosztikai kiértékelés, üzemeltethetőség megállapítása. Rendszertechnikai szimuláción alapuló adatbázis alkalmazása a közlekedésbiztonsági kritériumoknak megfelelő műszaki állapotú járművek üzemeltetésének engedélyezéséhez. A gyenge pontok feltárása diagnosztikai vizsgálatokkal.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a járművek üzemével, megbízhatóságával kapcsolatos matematikai és természettudományos elveket, eljárásokat.
 • Érti és széles körben alkalmazza a járműüzem, a megbízhatóság és a diagnosztika szakterületére kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Ismeri és érti a járműüzem, a megbízhatóság és a diagnosztika alapvető tényeit, határait, fejlesztési lehetőségeit.
 • Ismeri és érti a járműüzemhez kapcsolódó közlekedési, logisztikai, környezet-, munka- és tűzvédelmi szempontokat.
 • Ismeri és érti a járműüzemhez, a megbízhatósághoz és a diagnosztikához kapcsolódó információs és kommunikációs technológiát.
 • Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció járműüzemhez, a megbízhatósághoz és a diagnosztikához kapcsolódó módszereit.
B. Képesség
 • Képes a járműüzemhez, a megbízhatósághoz és a diagnosztikához kapcsolódó problémák megoldásában innovatív módón alkalmazni a megismert matematikai és természettudományi elveket, eljárásokat.
 • Képes a járműüzem, a megbízhatóságz és a diagnosztika területén alkalmazott módszerek elemzésére, értékelésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalamzásáraa járműüzem, a megbízhatóság és a diagnosztika területén.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony az adott szakterületen zajló fejlesztés és innováció megismerésére, közvetítésére. Hivatástudata elmélyült.
 • Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a folyamatok komplex megközelítésére.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményezően lép fel, önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
 • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
 • Döntései során figyelemmel van a környezeti, biztonsági, gazdasági és mérnöketikai előírásokra.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során elvárt az előadásokon való aktív részvétel (attitűd), és a félév során két zárthelyi keretében a tudás, a képesség, az önállóság és az attitűd értékelésére kerül sor. Az attitűd és az autonómia 15-15%-ot, a tudás és a képesség 35-35%-ot jelent a végső osztályozásban.
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyik pótlásának lehetősége.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Benedek T.- Győri J.- Zobory I.: Járműrendszer diagnosztika. BME Vasúti Járművek Tanszék, Budapest 200-
Gál Z.- Kovács Z.: Megbízhatóság, karbantartás. Veszprémi Egyetemi Kiadó. Veszprém 2000.
Zobory I.: Járműüzem, megbizhatóság és diagnosztika. Tanszéki jegyzet, 20-
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév