Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműszimuláció és optimálás
2. Tantárgy angol neve Vehicle simulation and optimisation
3. Tantárgykód BMEKOVRM638 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 0
Írásos tananyag 60 Zárthelyire készülés 22 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zobory István
12. Oktatók Dr. Zobory István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A valóságos járműrendszer és vizsgálati modellje. A diszkrét és elosztott paraméterű modellek, hibridek. A szimulációs eljárás alapját képező rendszermodell kialakítása. Jellegzetes technikák, linearizálás. Nemlinearitások figyelembe vétele. Paramétertér, állapottér, gerjesztéstér és választér. A lépcsőzetes szimulációs technika. A rendszeregyenletek megoldási lehetőségei: időtartománybeli és frekvenciatartománybeli vizsgálatok. Numerikus megoldás digitális szimulációval. Speciális differenciálegyenlet megoldó módszerek algoritmusai. Valós idejű (real-time) szimulációk. A jármű üzemi mozgás- és terhelési viszonyainak előrejelzése. A szimulációs eredmények statisztikai kiértékelése. Sztochasztikus szimuláció. A rendszeroptimálás problémája. Az optimálás célfüggvényének, akcióparamétereinek és korlátozó feltételeinek megválasztása. Analitikus és numerikus optimálási technikák. Lineáris programozásra vezető problémák. Az általánosított gradiens módszer algoritmusa. Eljárás valószínűségi változó értékű célfüggvény (sztochasztikus mező) esetén.
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti anyagrészhez kötődő feladatok megoldása. Linearizálási eljárások alkalmazása és összehasonlítása. Modellalkotás, különböző rendszerparamérterek mellett kapott megoldások összehasonlítása, értékelése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a járműszimulációval és optimálással kapcsolatos matematikai és természettudományos elveket, eljárásokat.
 • Érti és széles körben alkalmazza a járműszimuláció és optimálás szakterületére kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Ismeri és érti a járműszimuláció és optimálás alapvető tényeit, határait, fejlesztési lehetőségeit.
 • Részletekbe menően ismeri és érti a járműszimuláció és optimálás modellezési módszereit.
B. Képesség
 • Képes a járműszimulációhoz és optimáláshoz kapcsolódó problémák megoldásában innovatív módón alkalmazni a megismert matematikai és természettudományi elveket, eljárásokat.
 • Képes a járműszimuláció és optimálás területén alkalmazott módszerek alkalmazására, elemzésére, értékelésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalamzására a járműszimuláció és optimálás területén.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a járműszimuláció és optimálás területén zajló fejlesztés és innováció megismerésére, közvetítésére. Hivatástudata elmélyült.
 • Felvállalja a járműmérnöki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a folyamatok komplex megközelítésére.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményezően lépfel,önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
 • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy feltétele az órákon való aktív részvétel (attitűd), valamint a félév során két zárthelyi eredményes megírása (tudás, képesség, autonómia). Az attitűdök és az autonómia területén a félévekben elért eredmények a végső osztályozásban szerepelnek 50% -os súllyal.
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyik pótlásának lehetősége, a vizsgaismétlés a TVSz szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Zobory i.: Járműszimuláció és optimálás. Kibővített előadásvázlat. Bp. 2000.
Tanszéki segédletek, különböző speciális járműrendszerek szimulációs és optimálási problémáiról.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak