Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműmechanikai alapok
2. Tantárgy angol neve Vehicle mechanics fundamentals
3. Tantárgykód BMEKOGGM713 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (14) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Szabadon választható (szv) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 20
Írásos tananyag 18 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Vass Sándor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A járműdinamikai alapok bemutatása. Járművek mozgásegyenletei. Közúti járművek hossz-, keresztirányú és vertikális dinamikájának ismertetése. A tárgy megalapozza a Közúti járművek szerkezettana és a Járműdinamika tárgyakból megértendő tananyagot. A tárgy célja a nem járműgépész alapképzéssel rendelkező hallgatók felzárkóztatása.
A tárgy a járműdinamika alapjainak bemutatásával kezdődik: alapfogalmak, koordináta rendszerek, egyszerű jármű mozgások. Gumiabroncs dinamikájának, hossz- és keresztirányú karakterisztikák ismertetése. A jármű dinamikája hossz-, keresztirányú és vertikális irányú viselkedéseken keresztül kerül bemutatásra. Hosszirányban a gyorsítási és fékezési folyamatokat elemezzük. Keresztirányban az alacsony sebességű fordulás, és nagy sebességű kanyarodás jellemzik a jármű dinamikáját. A függőleges dinamika részeként a járművek rugózásának leírása is a tananyag része. Minden dinamikai irányban a jármű mozgását leíró mozgásegyenletek is felírásra kerülnek.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laborgyakorlatokon a megismert elméleti háttér különböző modelleken keresztüli vizsgálata, annak gyakorlati vonatkozásainak elsajátítása történik.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a járműdimaikai modellezéshez szükséges matematikai alapokat
 • ismeri az egyszerű leírási paradigmákat, a koordinátarendszereket, és az egyszerű járműmozgások leírását
 • ismeri az alapvető hossz és keresztirányú járműviselkedéseket
 • ismeri a függőleges járműdinamika alapjait
 • bevezető szinten ismeri a kerékmodelleket
 • ismeri a modellezés korlátait
B. Képesség
 • képes későbbi tanulmányaiban a komplexebb járműdinamikai modellek megértésére
 • képes egyszerű járműmozgások modellezésére
 • képes rendszerszinten átlátni egy járműdinamikai modellt
C. Attitűd
 • érdeklődik a járműmozgások komplexebb leírása iránt
 • törekszik arra, hogy a műszaki megközelítéseket és a gondolkodásmódot a magáévá tegye
 • folyamatosan bővíti a matematikai, modellezési ismereteit
D. Önállóság és felelősség
 • önállóan végzi a rábízott feladatot
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének a feltétele a félévközi zárthelyi és az egyéni hallgató munka sikeres teljesítése. A végső érdemjegyet az írásbeli vizsgajegy határozza meg.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható, feladatokat pontosan kell leadni
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak