Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműipari környezetérzékelés
2. Tantárgy angol neve Environment Sensing in the Vehicle Industry
3. Tantárgykód BMEKOKAM656 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 0
Írásos tananyag 24 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bécsi Tamás
12. Oktatók Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd, Törő Olivér
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy fő célja az autonóm jármű környezetérzékelését támogató technológiák megismerése, és az ehhez jelenleg alkalmazható szenzortechnológiák és a hozzájuk fűződő jelfeldolgozási kérdések ismertetése.
A tárgy során először a jármű belső szenzorainak ismertetése a cél: helyzet-, fordulatszám-, sebesség- és elmozdulás szenzorok, ezek fizikai működésének alapjai és korlátai. Ezt követően az alapvető környezetérzékelési elvek, az ultrahang, radar, lidar és gépi látás alapú technológiák kerülnek bemutatásra, alkalmazási példákon keresztül. A különböző érzékelők hibáinak és hiányosságainak kiküszöbölése céljából, a teljes rendszer robusztusságánal növelésére különböző szenzorfúziós megoldások ismertetése is a tárgy anyagának részét képezi.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A tárgy laboratóriumi órái során az előadáson megszerzett tudás szoftveres implementációja, illetve a megismert algoritmusok vizsgálata a fő cél.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járműállapot mérésére szolgáló szenzorokat, azok működési elveit
  • ismeri a környezetérzékelés napjainkban használt szenzorait és azok lehetőségeit és korlátait (Radar, Lidar, Ultrahang, kamerás rendszerek)
  • ismeri a környezetérzékelésben használt szenzorfúziós technikákat
  • ismeri a környezetérzékelő szenzorok adatainak feldolgozási módszereit
B. Képesség
  • képes értelmezni a különböző környezetérzékelő szenzorok adatait
  • képes szenzoradatok alapján környzeti szituáció egyszerű meghatározását végző algoritmus tervezésére
  • képes megfelelő szenzorarchitektúrát választani egy kijelölt vezetéstámogató/autonóm járműfunkció megvalósításához
C. Attitűd
  • érdeklődik a járműipari szenzorok legújabb kutatásai iránt
  • érdekli a szenzorinformációk feldolgozási feladatainak algoritmizálási aspektusa
D. Önállóság és felelősség
  • képes csapatban dolgozva felelősen részt venni egy autonóm járműfunkció tervezésében
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgy vizsgajegyét a két egyenként legalább elégséges zárthelyi dolgozat átlagának, a vizsgajeggyel vett átlaga adja. (Jegy=0.25*(Zh1+Zh2)+0.5*Vizsga).
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten egy zárthelyi pótolható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak