Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműinformatika
2. Tantárgy angol neve Vehicle system informatics
3. Tantárgykód BMEKOVJM437 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 30
Írásos tananyag 46 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kolonits Ferenc
12. Oktatók Dr. Kolonits Ferenc
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Járműrendszer-informatika, mint információ tárolás, átvitel, csoportosítás, rendezés, feldolgozás: adatreprezentáció, adatbevitel, tárolás, visszakeresés, továbbítás, elosztás. Dokumentum-szerkezet meghatározás. A dokumentum-leírás főbb eszközei: SGML, HTML, XML és DTD. Az XSL. DTD: névstruktúrák, a tartalomleírók szintaxisa, terminális leírók. Szabványos és generikus elemek. Attributum-szintaxis. Namespace alkalmazások. Típusleírók (entity) alkalmazása. Jármű-dokumentum: hierarchikus felépítése, szerkezeti szintek: elem, egység, szerkezet, csoport, főcsoport, szerkezeti rész, jármű. A struktúra bővítése. A részekhez eseménykódok rendelése. XML editorok: XMLmind, Morphon, Xerlin, webről letölthető szoftverek, felhasználásuk. Áttekinthetőség. Eseménykódok és beiktatásuk. Dokumentumfeldolgozás: különféle XSL-eszközök: az XML-dokumentumban elemek megkeresése, navigálás szerkezeti tengelyek mentén. A template végrehajtási mechanizmusa. célzott info. kivonás. Feldolgozó szoftver: Cooktop (letölthető szabad szoftver) áttekintése, alkalmazásának fő vonalai. Az XSL program-generátor használata. Az Xtract szoftver. A járműdokumentum kezelése: elemi műveleteket megvalósító XSLT-rutinok, eseménysorok és darabjegyzékek kivonása a dokumentumból. Járműszerkezeti kapcsolódások leírása: tartalmazási és érintkezési relációk. A funkcionális körök és utak kitűzése - az útmegadások lehetőségei és feldolgozásuk. A meghibásodási csoportok gráfelméleti vizsgálata. A járműrendszer-megbízhatósági vizsgálatokhoz szükséges adatstruktúra előállítása. A statisztikai feldolgozó programokhoz való kapcsolódás előkészítése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Számítógépes laboratóriumi gyakorlat során konkrét járműinformatikai feladatok megoldása, az adatrendezés, a járműmegbízhatóság és karbantartás témájában.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Érti és alkalmazza a járműinformatikával kapcsolatos matematikai és informatikai elveket, eljárásokat.
 • Érti és széles körben alkalmazza az informatika szakterületére kidolgozott elméleteket és terminológiákat.
 • Ismeri és érti a járműinformatika alapvető tényeit, határait, fejlesztési lehetőségeit.
 • Ismeri és érti a járműinformatikához kapcsolódó információs és kommunikációs technológiát.
B. Képesség
 • Képes a járműinformatikához kapcsolódó problémák megoldásában innovatív módón alkalmazni a megismert matematikai és informatikai elveket, eljárásokat.
 • Képes a járműinformatika területén alkalmazott módszerek elemzésére, értékelésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalamzására a járműinformatika területén.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a járműinformatika területén zajló fejlesztés és innováció megismerésére, közvetítésére. Hivatástudata elmélyült.
 • Felvállalja a járműinformatika szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a folyamatok komplex megközelítésére.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményezően lép fel, önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
 • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
 • Döntései során figyelemmel van a jogi és mérnöketikai előírásokra.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy feltétele az órákon való aktív részvétel (attitűd), valamint a félévközi feladatok hiánytalan megoldása (tudás, képesség, autonómia). Az attitűdök és az autonómia területén a félévekben elért eredmények a végső osztályozásban szerepelnek 50% -os súllyal.
19. Pótlási lehetőségek
A feladatbeadások pótlásának lehetősége, a vizsgaismétlés a TVSz szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak