Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműfelépítmény tervezés
2. Tantárgy angol neve Vehicle superstructure design
3. Tantárgykód BMEKOJSM667 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 50
Írásos tananyag 22 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Lovas László
12. Oktatók Dr. Galambosi Frigyes, Dr. Susánszki Zoltán
13. Előtanulmány erős: KOJSM664 - Felépítmény előtervezés
14. Előadás tematikája
Konstrukciós kialakítások a gyárthatóság és felszerszámozhatóság szempontjait figyelembe véve. Felépítmények optimálási lehetőségei (gyártás, tömeg, merevség).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Adott felépítmény konstrukció teljes kidolgozása CAD eszközökkel.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • A hallgató ismeri a felépítményeknél szokásos gyártási eljárásokat
 • Ismeri a zártszelvények, lemezek, és hajlékony burkolatok speciális gyártástechnológiai követelményeit
 • Ismeri a felépítmény optimálás lehetőségeit alak, méret, merevség és tömeg tekintetében
 • Ismeri a járműgyártás folyamatos fejlesztésével kapcsolatos elveket
B. Képesség
 • A hallgató képes adott funkciójú felépítmény konstrukció elvét kidolgozni
 • Képes a konstrukciót gyártáshelyesen kialakítani
 • Képes a felépítmény szerkezetét adott szempont szerint optimálni
 • Képes a felépítmény tervezési feladatot önállóan megoldani
 • Képes egy felépítmény megfelelő részletességű numerikus modelljét elkészíteni
C. Attitűd
 • A hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ
D. Önállóság és felelősség
 • A hallgató tudatában van felelősségének a társadalommal és a munkáltatóval szemben
 • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db. tervfeladat, 1 db. nem kötelező zárthelyi. Az érdemjegy számításának részleteit a tantárgyi követelmény rendszer tartalmazza.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes házi feladat beadás
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Óravázlatok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak