Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműértékelés, közlekedési környezet
2. Tantárgy angol neve Vehicle evaluation, traffic environment
3. Tantárgykód BMEKOGJM640 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 10
Írásos tananyag 58 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Melegh Gábor, Dr. Török Árpád, Vida Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A hallgatók tárgy hallgatása során megismerik a kárfelvétel, kárszámítás, kárbehatárolás, értékváltozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatokat, elvárásokat. Tájékoztatást kapnak azon kapcsolódó szakterületekről, melyek a kérdéskörrel közvetlen és közvetett kapcsolatban vannak. A biztosítással kapcsolatos ismeretek (GFB, Casco)
A járműértékelés, javítás kalkuláció kapcsán általánosan alkalmazott katalógus rendszerek megismerése.
Speciális javíthatósági, értékcsökkenési kérdések vizsgálata, egyedi értékelési problémák megoldása statisztikai módszerekkel.
A járművezetés emberi tényezői, reakció, észlelés, észlelhetőség ismertetése, vizsgálata.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az előadásokon megismert módszerek, eljárások ismeretének elmélyítése gyakorlati példák megoldásán keresztül.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri járműértékelés folyamatát meghatározó jogszabályi környezet fő sarokpontjait;
 • ismeri a járműértékelés folyamatának egyes lépéseit;
 • ismeri a járműértékelés célját, eszközeit;
 • ismeri a a járműértékelést támogató online és nyomtatott segédleteket, alkalmazásokat;
 • ismeri kapcsolódó műszeresvizsgálatokat;
 • ismeri a járműértékelés elemzési módszereket.
B. Képesség
 • képes kiértékelni egy jármű értékére vonatkozó dokumentációt;
 • képes leírni és számítani a jármű értékét meghatározó indikátorokat;
 • képes alkalmazni a jármű értékelésének meghatározásához szükséges segédleteket.
C. Attitűd
 • képességeinek maximumát nyújtva törekszik, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze;
 • együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival;
 • folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket;
 • nyitott az információtechnológiai és számítástechnikai eszközök (szövegszerkesztő számítógépes szoftverek, matematikai szoftverek, képszerkesztő szoftverek, stb.) használatára, de törekszik a klasszikus értelemben vett eszközök (papír, vonalzó, ceruza, kézi számológép, szerkesztés, stb.) használatára is;
 • törekszik a feladatok megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára;
 • törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak;
 • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira;
 • nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket;
 • elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, valamennyi labor elvégzése és az elfogadott szintű házi feledat leadása.
A záró érdemjegybe a ZH 60%, a házi feladat 40%, arányban számít bele, de külön-külön mindegyiknek el kell érnie a megfelelt szintet a tárgy teljesítéséhez.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A házi feladat egyszeri pótleadására van lehetőség, egy labor egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak