Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműdinamika, aktív- és passzív járműbiztonság
2. Tantárgy angol neve Dynamics of vehicle, active- and passive safety
3. Tantárgykód BMEKOGJM641 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 10
Írásos tananyag 18 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Melegh Gábor, Dr. Török Árpád, Vida Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A gépjármű kerekére ható erők, korszerű kerékmodellek, a kerék statikus és dinamikus geometriai jellemzői a közlekedésbiztonság szemszögéből. Az erőátviteli rendszer nyomatéki és erőviszonyainak elemzése, dinamikai jellemzőinek vizsgálata. A kerékfelfüggesztés geometriai kialakítása, az egyes felfüggesztési elemek igénybevétele.
A gépjármű lengéstani elemzése a rugózás elemei. A jármű fékezésének dinamikai vizsgálata, a fékerő tengelyenkénti megosztásának módszerei, a fékrendszer elvi sémái, az egyes elemek jellemző igénybevétele. A kormányzás dinamikai elemzése, az egyes elemek (trapézkar, nyomtávrúd, kormánygép, kormánykerék és tengely, gömbcsuklók) jellemző igénybevétele.
Járműdinamikai modellek készítésére alkalmas szoftverek bemutatása, hossz- és keresztirányú járműdinamika vizsgálata, szabályozások eszközei. Borulási folyamatok dinamikai vizsgálata, modellezése.
Az aktív- és passzív járműbiztonság elemei: járműdinamikai szabályozó rendszerek, a bekövetkezett balesetek következményeit mérséklő rendszerek bemutatása, működési jellemzőinek megismertetése. A fenti rendszerek működéséhez szükséges szenzorok, aktuátorok részletes ismertetése, az ezekben, illetve vezérlőegységeikben tárolt adatok felhasználási lehetőségei balesetek vizsgálata, a jármű mozgásviszonyainak rekonstrukciója során.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az elméleti ismeretek alkalmazásával dinamikai modellek készítése, a választott jármű- vagy jármű-főegység, alrendszer kritikai elemzése közlekedésbiztonsági szempontok alapján.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri jármű dinamikai tulajdonságát meghatározó alapvető rendszerelemeket;
 • ismeri a járműdinamika alapvető összefüggéseit;
 • ismeri a járműdinamikai modellek legfontosabb módszereit;
 • ismeri a járműdinamikai hatások közlekedésbiztonsági hatásait;
 • ismeri a kapcsolódó passzív közlekedésbiztonsági rendszerek működését;
 • ismeri a kapcsolódó aktív közlekedésbiztonsági rendszerek működését.
B. Képesség
 • képes felépíteni egy jármű egyszerűsített dinamikai modelljét;
 • képes leírni és használni a jármű dinamikai egyenleteit;
 • képes alkalmazni a jármű dinamikai jellemzőinek meghatározásához szükséges alkalmazásokat.
C. Attitűd
 • képességeinek maximumát nyújtva törekszik, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze;
 • együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival;
 • folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket;
 • nyitott az információtechnológiai és számítástechnikai eszközök (szövegszerkesztő számítógépes szoftverek, matematikai szoftverek, képszerkesztő szoftverek stb.) használatára, de törekszik a klasszikus értelemben vett eszközök (papír, vonalzó, ceruza, kézi számológép, szerkesztés stb.) használatára is;
 • törekszik a feladatok megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára;
 • törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak;
 • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira;
 • nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket;
 • elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
Az aláírás megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, valamennyi labor elvégzése és az elfogadott szintű házi feledat leadása.
A záró érdemjegybe a ZH 30%, a házi feladat 20%, a vizsga 50% arányban számít bele, de külön-külön mindegyiknek el kell érnie a megfelelt szintet a tárgy teljesítéséhez.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A házi feladat egyszeri pótleadására van lehetőség, egy labor egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 I. félév