Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműdinamika, aktív- és passzív járműbiztonság
2. Tantárgy angol neve Dynamics of vehicle, active- and passive safety
3. Tantárgykód BMEKOGJM641 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 10
Írásos tananyag 18 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Melegh Gábor, Dr. Török Árpád, Vida Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A gépjármű kerekére ható erők, korszerű kerékmodellek, a kerék statikus és dinamikus geometriai jellemzői a közlekedésbiztonság szemszögéből. Az erőátviteli rendszer nyomatéki és erőviszonyainak elemzése, dinamikai jellemzőinek vizsgálata. A kerékfelfüggesztés geometriai kialakítása, az egyes felfüggesztési elemek igénybevétele.
A gépjármű lengéstani elemzése a rugózás elemei. A jármű fékezésének dinamikai vizsgálata, a fékerő tengelyenkénti megosztásának módszerei, a fékrendszer elvi sémái, az egyes elemek jellemző igénybevétele. A kormányzás dinamikai elemzése, az egyes elemek (trapézkar, nyomtávrúd, kormánygép, kormánykerék és tengely, gömbcsuklók) jellemző igénybevétele.
Járműdinamikai modellek készítésére alkalmas szoftverek bemutatása, hossz- és keresztirányú járműdinamika vizsgálata, szabályozások eszközei. Borulási folyamatok dinamikai vizsgálata, modellezése.
Az aktív- és passzív járműbiztonság elemei: járműdinamikai szabályozó rendszerek, a bekövetkezett balesetek következményeit mérséklő rendszerek bemutatása, működési jellemzőinek megismertetése. A fenti rendszerek működéséhez szükséges szenzorok, aktuátorok részletes ismertetése, az ezekben, illetve vezérlőegységeikben tárolt adatok felhasználási lehetőségei balesetek vizsgálata, a jármű mozgásviszonyainak rekonstrukciója során.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az elméleti ismeretek alkalmazásával dinamikai modellek készítése, a választott jármű- vagy jármű-főegység, alrendszer kritikai elemzése közlekedésbiztonsági szempontok alapján.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri jármű dinamikai tulajdonságát meghatározó alapvető rendszerelemeket;
 • ismeri a járműdinamika alapvető összefüggéseit;
 • ismeri a járműdinamikai modellek legfontosabb módszereit;
 • ismeri a járműdinamikai hatások közlekedésbiztonsági hatásait;
 • ismeri a kapcsolódó passzív közlekedésbiztonsági rendszerek működését;
 • ismeri a kapcsolódó aktív közlekedésbiztonsági rendszerek működését.
B. Képesség
 • képes felépíteni egy jármű egyszerűsített dinamikai modelljét;
 • képes leírni és használni a jármű dinamikai egyenleteit;
 • képes alkalmazni a jármű dinamikai jellemzőinek meghatározásához szükséges alkalmazásokat.
C. Attitűd
 • képességeinek maximumát nyújtva törekszik, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze;
 • együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival;
 • folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket;
 • nyitott az információtechnológiai és számítástechnikai eszközök (szövegszerkesztő számítógépes szoftverek, matematikai szoftverek, képszerkesztő szoftverek stb.) használatára, de törekszik a klasszikus értelemben vett eszközök (papír, vonalzó, ceruza, kézi számológép, szerkesztés stb.) használatára is;
 • törekszik a feladatok megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára;
 • törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak;
 • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira;
 • nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket;
 • elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
Az aláírás megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, valamennyi labor elvégzése és az elfogadott szintű házi feledat leadása.
A záró érdemjegybe a ZH 30%, a házi feladat 20%, a vizsga 50% arányban számít bele, de külön-külön mindegyiknek el kell érnie a megfelelt szintet a tárgy teljesítéséhez.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A házi feladat egyszeri pótleadására van lehetőség, egy labor egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak