Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműdinamika
2. Tantárgy angol neve Vehicle dynamics
3. Tantárgykód BMEKOGGM705 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (14) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 20
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Vass Sándor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja a közúti járművek dinamikai modelljeinek megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a szóló járművek és járműszerelvények különböző egyesített hossz- és keresztirányú járműdinamikai modelljeivel, beleértve a gumiabroncs modelleket is. A tantárgy feltételezi az alapvető gépjármű mechanikai ismereteket.
Járművek viselkedése és a stabilitás kérdései.
Modellezés alapok.
Szóló gépjárművek modellezése biciklimodell segítségével.
Pótkocsis gépjárművek modellezése biciklimodell segítségével.
Két nyomtávú négykerekes járműmodell.
Két nyomtávú négykerekes járműmodell pótkocsival.
Alapvető gumimodellezési megfontolások.
A gumiabroncs kefe modell.
A "Magic formula" gumiabroncs modell.
A "feszes húr" gumiabroncs modell.
Három korszerű gumiabroncs modell elemzése. (RMOD-K, Ftire, MF-Swift)
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Számítógépes gyakorlatok; MATLAB és SIMULINK programozás, az előadásokon bemutatott járműmodellek megépítése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri az alapvető járműdinamikai modellezési paradigmákat
 • ismeri a járművek dinamikai viselkedését, azt azokat leíró szakkifejezéseket és jelentésüket
 • ismeri a különböző járműmodelleket
 • ismeri az ún. biciklimodellt, és a pótkocsis járművek biciklimodelljét
 • ismeri a kétnyomtávú járműmodelleket, illetve a pótkocsis leírásukat
 • tisztában van a jármű-pálya kapcsolat alapvető problémáival
 • ismeri a különböző kerékmodelleket, a Magic-formulát, a feszes húr, és a korszerű abroncsmodelleket
B. Képesség
 • képes egy megadott járműleírás alapján járműdinamikai modell megalkotására
 • képes a járműdinamikai modelleket tervezés során alkalmazni
 • képes arra, hogy a megadott járműirányítási feladathoz alkalmas modellt válasszon
 • az ismeretei alapján képes más járműmodellek megismerésére és értő használatára
 • képes a jármű-pálya kapcsolat modellezésére speciális környezetben
C. Attitűd
 • nyitott az új járműdinamikai modellek használatára
 • nyitott a járműdinamikai és egyéb a) tudásának együttes alkalmazására
 • együttműködik hallgató társaival és az oktatókkal a különböző problémák feldolgozásában
D. Önállóság és felelősség
 • önállóan bővíti ismeretanyagát a modellezési informatikai megoldások területén
 • rendszerszintű gondolkozásban vizsgálja a műszaki feladatokat
 • felelősen képes egy rábízott dinamikai feladat elvégzésére, amely a munkatársai számára támogatást nyújt
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: A projektfeladat és egy zárthelyi sikeres teljesítése. Osztályzat: vizsgán szerzett eredmény.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható vagy a feladatat késedelmesen leadható a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hans Pacejka: Tire and Vehicle Dinamics, Elsevier, Oxford, 2012
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak