Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Jármű-anyagtechnológia projekt
2. Tantárgy angol neve Practice in technology of manufacturing and materials in vehicle industry
3. Tantárgykód BMEKOGGM648 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (10) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 22 Házi feladat 26
Írásos tananyag 6 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bán Krisztián
12. Oktatók Dr. Bán Krisztián, Dr. Bánlaki Pál, Dr. Markovits Tamás, Hlinka József, Dr. Takács János, Dr. Lovas Antal
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A hallgató bekapcsolódik egy tanszéken futó, gyártástechnológiához vagy anyagtechnológiához kapcsolódó, ipari K+F folyamatba vagy tudományos kutatásba, abban részfeladatot vállal, amelyet a projektet vezető oktató segítségével megold. Ezzel együtt részt vesz a projektmegbeszéléseken, ill. a megrendelőnél tartott beszámolókon, hogy a folyamat egészére rálátása legyen. A hallgató ismereteket szerez a kutatási módszertan területén, elsajátítja a kísérlettervezést, valamint a mérési adatok kezelését értékelését számítógépes környezetben. Kísérlettervezés elsajátítása, mérési adatok kezelési és kiértékelési lehetőségei számítógépes környezetben.
16. Labor tematikája
Kísérletek, mérések végrahajtása egy projekt részfeladataként.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismereteket szerez a projektfolyamatról és ezek megtervezéséről, részfeladatokra való bontásáról és időbeli ütemezéséről.
 • Ismereteket szerez a kísérlettervezésről és a mérési adatok kiértékelésének módszereiről.
B. Képesség
 • Képes a feladat bonyolultságától függően munkacsoportban vagy önállóan egy projektfolyamat megtervezésére, részfeladatokra való lebontására, és időbeli ütemezésére.
 • Képes a feladat bonyolultságától függően munkacsoportban vagy önállóan egy kísérletterv elkészítésére.
 • Képes a feladat bonyolultságától függően munkacsoportban vagy önállóan mérések, kísérletek megtervezésére és végrehajtására.
 • Képes a feladat bonyolultságától függően munkacsoportban vagy önállóan az eredmények feldolgozására és értelmezésére.
 • Képes a vállalt részfeladat eredményeinek írásbeli vagy szóbeli összefoglalására.
 • Képes a projektfeladathoz kapcsolódó témában egy fókuszkérdésre irodalmat gyűjteni, és az alapján egy összefoglaló anyagot összeállítani.
C. Attitűd
 • Törekszik arra, hogy a gyakorlatokon elhangzottakat a projektfeladat során alkalmazza.
 • Nyitott arra, hogy együttműködjön az oktatóval és hallgatótársaival; Törekszik a kommunikáció fejlesztésére.
D. Önállóság és felelősség
 • Elfogadja a tárgy teljesítéséhez megfogalmazott kereteket, és azon belül önállóan és felelősségteljesen végzi feladatát, igazodva az etikai normákhoz.
 • Tisztában van vele, hogy a projekt sikere rajta is múlik, ezért ennek tudatában vállalja feladatait.
 • A rá bízott feladatot igyekszik önállóan és a tudásához mérten legjobban elvégezni, és ha szükségét érzi, akkor segítséget kér a témavezető oktatótól.
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók az elvégzett feladatról írásos összefoglalót adnak be. A vizsga keretében az elvégzett feladatról szóban is beszámolnak, a beszámoló minősítése adja az érdemjegy alapját.
19. Pótlási lehetőségek
A feladat pótleadására és a pótbeszámolásra a pótlási héten van lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki jegyzetek, illetve, a projektfeladattól függően, egyénileg egyeztetett források.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév