Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Irányításelmélet és rendszerdinamika
2. Tantárgy angol neve Control theory and system dynamics
3. Tantárgykód BMEKOKAM701 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (28) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 10 Házi feladat 0
Írásos tananyag 27 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bokor József
12. Oktatók Dr. Gáspár Péter, Dr. Németh Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy feladata az elektromechanikai rendszerek elemzési eszközeinek és irányítástervezési módszereinek áttekintése. A modellezési paradigmák és az állapottér reprezentációk megfogalmazása után a tárgy a rendszerelemzési kérdéseket tárgyalja, így az irányíthatóságot és megfigyelhetőséget, valamint a stabilitást. Az irányítástervezésifeladattal kapcsolatban a tárgy részletesen vizsgálja a minőségi tulajdonságokat, a modellben lévő bizonytalanságok figyelembe vételi lehetőségeit.
A lineáris irányítástervezési módszerek közül a klasszikus pólusáthelyezési módszer és a lineáris kvadratikus szabályozási módszer kerül ismertetésre. Fentiek kiegészülnek a megfigyelő tervezéssel és a szeparációs elv bemutatásával.
Tematika:
 • Rendszerek modellezése fizikai elvek alapján.
 • Elemzés idő és frekvencia tartományban.
 • Dinamikus rendszerek állapottér reprezentációi.
 • Zárt, visszacsatolt rendszerek stabilitásvizsgálata, minőségi jellemzői.
 • Állapottér reprezentációk tulajdonságai.
 • Állapottér reprezentációk elemzése: irányíthatóság, megfigyelhetőség.
 • Irányítástervezés soros kompenzátorral.
 • Teljes állapotvisszacsatolás pólus allokációs módszerrel.
 • Szabályozó tervezése lineáris kvadratikus módszerrel.
 • Megfigyelőtervezés és szeparációs elv.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laborgyakorlaton a megismert szabályozáselméleti modellek és algoritmusok számítógépes implementációája, és értékelése folyik.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri az alapvető dinamikus rendszermodellezési paradigmákat, azok matematikai hátterét
 • ismeri a lineáris időinvariáns rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírási módjait
 • ismeri szabályozási alapelveket, azok mennyiségi és minőségi kritériumait
 • ismeri az állapottérelméletet
 • ismeri a különböző egyszerű visszacsatolásos szabályozási módszereket
 • ismeri a modern irányításelmélet alapjait, a kvadratikus szabályozás elvét
 • ismeri a megfigyelőtervezés módszereit
B. Képesség
 • képes egy megadott rendszer modellezésére és szabályozási szempontú vizsgálatára
 • képes önállóan szabályozót tervezni adott rendszermodellhez
 • képes önállóan alkalmazni a megfigyelőtervezési módszereket
 • képes kezelni a legismertebb szabályozásteervezést támogató szoftvereket
C. Attitűd
 • érdeklődik a szabályozási problémák matematikai alaposságú megoldása iránt
 • törekszik arra, hogy a szbaályozátechnikai ismereteket gyakorlati problémákon keresztül is hatékonyan alkalmazza
 • rendszerszintű gondolkodást sajátít el
D. Önállóság és felelősség
 • önállóan képes étékelni egy rendszer máködésének minőségi és mennyiségi paramétereit, ezek alapján képes döntéshozásra a rendszer áttervezésével kapcsolatban
 • önállóan képes egy adott rendszer leírására, a megfelelő matematikai formalizmusok használatára
 • képes döntést hozni a szabályozási feladat megfelelő megoldási módszereinek meghatározásában
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése. A tárgy érdemjegyét 50%-ban a zárhelyi dolgozat, 50%-ban a sikeres írásbeli vizsga határozza meg. Az írásbeli vizsga sikerességének feltétele annak legalább 50%-os teljesítése.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak