Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajtórendszerek méretezése
2. Tantárgy angol neve Design methods of drive systems
3. Tantárgykód BMEKOALM646 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (0) Gyakorlat 0 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 11 Házi feladat 20
Írásos tananyag 3 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor, Dr. Gyimesi András, Gáspár Dániel
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Hagyományos villamos hajtások méretezése és kiválasztási feladatai. DC hajtások és ezeket megvalósító komponensek. Alkalmazás építő- és anyagmozgató gépekben. AC hajtások: Frekvenciaváltós, - és szervohajtások. Frekvenciaváltók beállítási lehetőségei. Hidraulikus és hidrosztatikus hajtórendszerek. Haladó- és emelőhajtások. Építő, – és anyagmozgatógépek speciális hajtásláncának elemei, konkrétan bemutatott példák. A fenti hajtások méretezési összefüggései, tervezési jellegzetességei.
15. Gyakorlat tematikája
Ipari partnerek működő gyakorlatainak bemutatása üzemlátogatások alkalmával. Elektro-hidraulikus rendszerelemek paramétervizsgálata. Szabályzott elektromos hajtásrendszer vizsgálata.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri az építő- és anyagmozgató gépekben alkalmazott hajtásrendszereket.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az egyes hajtások méretezési és alkalmazási jellemzőiről.
B. Képesség
 • Képes adott feladatra a megfelelő hajtást megtalálni.
 • Képes a kiválasztott hajtásrendszert megfelelően méretezni.
C. Attitűd
 • Önállóan magas szintű mérnöki munkát végez.
 • Keresi az összefüggéseket a más tantárgynál tanultakkal.
 • Nyitott a matematikai és információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a megoldásokhoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
D. Önállóság és felelősség
 • Önállóan végzi a megoldások kialakítását.
 • Figyelemmel van döntései hatásaira és következményeire.
 • Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozat, amely egy alkalommal javítható, illetve pótolható. A félév végi aláírás feltétele a minimum elégséges szintű két db féléves tervezési feladat beadása, és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A vizsgajegy 20%-ban a zárhelyi, 30%-ban a házi feladatok és 50%-ban az írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra, amelyet a hallgatók szükség esetén szóban javíthatnak.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok beadása és a zárthelyi egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak