Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajótervezés
2. Tantárgy angol neve Ship design
3. Tantárgykód BMEKOVRM615 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 40
Írásos tananyag 22 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Simongáti Győző
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A hajók tervezésének módszerei és irányelvei. A tervezési spirál. Termékfejlesztési koncepciók, gazdasági megfontolások a hajótervezésben. Az ajánlati tervkészítés függő és független módszerekkel. Főméretek meghatározásának módszerei. Tömeg és súlyponthelyzet becslési módszerek. A vonalterv és a térelrendezés kialakításának szempontjai. Hajók propulziós rendszerének tervezése. Ajánlati tervkészítési feladat.
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti tananyagrész elsajátításához szükséges számpéldák megoldása és gyakorlása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri és érti a kereskedelmi hajók tervezésének elméleti és gyakorlati folyamatát
  • ismeri a tervezéshez szükséges bemenő paraméterek, peremfeltételek körét, az előtervezéséhez használt közelítő számítási módszereket
B. Képesség
  • ismeretei alapján képes egy általánosan megfoglamazott tervezési feladat során a főméretek meghatározására, az általános elrendezés és egy egyszerűsített műszaki leírás elkészítésére, vonalterv-készítésre, feladattól függő előtervi rajzok elkészítésére
  • munkájához képes a számítástechnikai lehetőségeket (Internet, tervező szoftverek, számítást támogató alkalmazások) maximálisan ki és felhasználni
C. Attitűd
  • érdeklődő, fogékony, határidőket betartó
D. Önállóság és felelősség

-

18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: 1 db féléves tervezési házi feladat megfelelő szintű elkészítése
Vizsga: 1 db vizsga, melyen az elméletet kérjük számon.
A tárgy érdemjegye a 2 rész eredményének számtani átlaga
19. Pótlási lehetőségek
Pótvizsga és késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Péter Pál Lehel: Hajótervezés (egyetemi előadásvázlatok)
Watson: Practical Ship Design (Elsevier, 1998)
Papanikolaou: Ship Design-Methodologies of Preliminary Design (Springer, 2014)
esettanulmányok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév