Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajók elmélete III.
2. Tantárgy angol neve Theory of Ships III.
3. Tantárgykód BMEKOVRM616 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 15
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Simongáti Győző
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Lékesedett és feltámaszkodó hajó úszása és stabilitása. Elárasztási hossz számítása, térbeosztás ellenőrzése. Determinisztikus és valószínűség-alapú stabilitásszámítási módszerek. Nyílóbárkák, úszódaruk, kishajók stabilitása, különleges előírások.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatokon különböző hajók stabilitásszámítását kell elvégeznie a hallgatóknak.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri és érti a lékesedett hajó úszáshelyzetének meghatározásához alkalmazható módszereket
 • ismeri és érti a feltámaszkodó hajó úszáshelyzetének meghatározásához alkalmazható módszereket
 • ismeri és érti a lékesedett hajó stabilitásának meghatározásához alkalmazható módszereket
 • ismeri és érti a feltámaszkodó hajó stabilitásának meghatározásához alkalmazható módszereket
 • ismeri és érti a legnagyobb elárasztható hossz meghatározásának módszerét
 • ismeri és érti a determinisztikus és valószínűség alapú stabilitásszámítás módszerét
 • ismeri és érti legalább az úszódaruk és nyílóbárkák stabilitzásszámításának módszerét
 • ismeri és értő módon alkalmazza a fenti módszereket használó tervezést támogató szoftvert
 • ismeri és érti a sérült hajók stabilitására vonatkozó előírások rendszerét
 • ismeri a számitások dokumentálására vonatkozó követelményeket
B. Képesség
 • képes a hajótípustól függő előírások felkutatására és értelmezésére
 • képes a fenti szoftverrel tetszőleges lékesedett, feltámaszkodó hajó úszáshelyzetének és stabilitásának kiszámítására és a számítások dokumentálására
 • képes a számítások eredményeinek tervezői szintű értékelésére
C. Attitűd
 • érdeklődő, fogékony, határidőket betartó
D. Önállóság és felelősség
 • a hallgató felelős döntéseket hoz, munkájában kikéri mások szakmai véleményét is, a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: egy témát feldolgozó dolgozat megfelelő minőségben történő beadása és bemutatása a szorgalmi időszak végéig
Vizsga: 1 db vizsga, melyen az elméletet kérjük számon.
A tárgy érdemjegye a 2 rész eredményének számtani átlaga
19. Pótlási lehetőségek
Pótvizsga és késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév