Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajók dinamikája
2. Tantárgy angol neve Ship motions
3. Tantárgykód BMEKOVRM624 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (11) Előadás 1 (5) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 15 Házi feladat 15
Írásos tananyag 19 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Hargitai L. Csaba
12. Oktatók Dr. Hargitai Csaba
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Hajókon értelmezett koordináta rendszerek és ezek kapcsolata. A hajók mozgásegyenleteinek levezetése a Newton-i mechanika alapján. A manőverelmélet, a tengerállóság elmélet és a szimulátorok mozgásegyenletei. Kapcsolt inerciák fogalma és számítása. Hajótestre ható erők reprezentációs módszerei a mozgásegyenletekben. A hajók lengésformái és ezek számítása a mozgásegyenletekkel. Elemi manőverek számítása mozgásegyenletekkel. Hullámegyenletek, hullámspektrumok alapjai. Hajólengések, gyorsulások és komfort faktorok számítása a tengerállóság vizsgálatoknál. Lengéscsillapító rendszerek. A hajócsavaros hajtásrendszer dinamikája.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatokon a hajódinamikai számításokat gyakorolják a hallgatók.
16. Labor tematikája
Laborgyakorlatokon a tengerállóság számítására szolgáló program használatát, és az eredmények elemzését gyakorolják a hallgatók.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri és érti a hajómozgások leírásánál értelmezett koordináta rendszereket és ezek kapcsolatait.
 • Ismeri a hajók mozgásegyenleteinek levezetését a Newton-i mechanika alapján.
 • Ismeri a kapcsolt inerciák fogalmát és alapvető számítási módszereit.
 • Ismeri a hajók lengésformáit és ezek számítását a mozgásegyenletekkel.
 • Az általános manőverelmélet alapján ismeri az elemi manőverek számítását a mozgásegyenletekkel.
 • Ismeri a hullámegyenletek és a hullámspektrumok alapjait.
 • Hajólengések, gyorsulások és komfort faktorok számítása a tengerállóság vizsgálatoknál.
 • Ismeri a hajókon alkalmazott lengéscsillapító rendszerek elvét és felépítését.
 • Ismeri a hajócsavaros hajtásrendszer dinamikáját.
B. Képesség
 • Számítógépes program segítségével végre tud hajtani tengerállósági vizsgálatokat.
 • Számításal meg tudja becsülni egy hajó várható manőver képességi jellemzőit.
 • Számítani tudja egy hajócsavaros hajtásrendszer dinamikáját.
C. Attitűd
 • Érdeklődő, fogékony, önálló, határidőket betartó.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai munkájában kezdeményezően lép fel, önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
 • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
 • Döntései során figyelemmel van a jogi és mérnöketikai előírásokra.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: 1 db. féléves házi feladat elkészítése a félév során.
Vizsgajegy: 1 db vizsga, melyen az elméletet kérjük számon, 1 db féléves házi feladat, a tárgy érdemjegye a 2 rész eredményének számtani átlaga
19. Pótlási lehetőségek
pótvizsga és késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Kovács A.-Dr. Benedek Z.: A hajók elmélete
Komm F.: Hajók kézikönyv
Hargitai Cs.: Hajók dinamikája
J. Brix: Manoeuvring Technical Manual
E. Trupper: Basic ship theory
E. Lewis: Principles of naval architectures
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak