Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajó-hidrodinamikai számítások
2. Tantárgy angol neve Ship hydrodynamics
3. Tantárgykód BMEKOVRM626 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 1 (4) Előadás 1 (5) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 13 Házi feladat 23
Írásos tananyag 42 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Hargitai L. Csaba
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző, Dr. Hargitai L. Csaba
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Áramlástani numerikus és analitikus számítási módszerek bemutatása a hajótest ellenállás, hullámkép és a hajó körül kialakuló sebesség és nyomásmező meghatározására. A speciálisan hajós numerikus áramlás számítások alapjai, számítások paramétereinek és módszereinek nemzetközi ajánlásai. Numerikus áramlástani számítások a hajótest ellenállás, a kormány vagy tőkesúlyon ébredő erők meghatározására. A hajócsavar tervezés módszere örvénylmélettel, illetve a hajócsavar üzemi jellemzőinek meghatározására.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatokon a hajó-hidrodinamikai számításokat gyakorolják a hallgatók.
16. Labor tematikája
Laborgyakorlatokon a számítógépes hajótest ellenállás és kormánylapáton ébredő erők meghatározását gyakorolják a hallgatók.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri az áramlástani numerikus és analitikus számítási módszerek alapjait a hajótest ellenállás, hullámkép és a hajó körül kialakuló sebesség és nyomásmező meghatározásához.
  • Ismeri a numerikus áramlástani számítások speciálisan hajós paramétereinek és módszereinek alapjait a nemzetközi ajánlások alapján.
  • A hajócsavar tervezés módszere örvénylmélettel, illetve a hajócsavar üzemi jellemzőinek meghatározására.
B. Képesség   C. Attitűd
  • Képes a speciálisan hajós numerikus áramlástani paraméterek alkalmazására egy végeselemes programban, a hajótest ellenállás, és a kormány vagy a tőkesúlyon ébredő erők meghatározásánál.
  • Képes hajócsavart tervezni az örvényelmélet szerint.
  • c) attitűd, felelősség
  • Érdeklődő, fogékony, önálló, határidőket betartó
D. Önállóság és felelősség
  • Szakmai munkájában kezdeményezően lép fel, önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket.
  • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg.
  • Döntései során figyelemmel van a jogi és mérnöketikai előírásokra.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félévközi jegy feltétele: 1 db. féléves házi feladat elkészítése a félév során, a tárgy érdemjegye a házi feladat eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Kovács A.-Dr. Benedek Z.: A hajók elmélete
Volker Bertram: Practical ship hydrodynamics
ITTC ajánlások
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév