Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Gépjárművek üzeme
2. Tantárgy angol neve Vehicle operation
3. Tantárgykód BMEKOGGM174 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (14) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Szabadon választható (szv) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 28 Házi feladat 0
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 10 Vizsgafelkészülés 28
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Dr. Török Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Megismertetni a hallgatókat a korszerű gépjármű üzemeltetés, fenntartás feltételrendszereivel, az ehhez szükséges műszaki szakmai ismereteivel, és hatósági előírásrendszereivel, követelményeivel. A hallgatóság az előtanulmányok során megismerkedik a gépjármű mechanika legfontosabb összefüggéseivel, a gépjármű motorok működéselméletével és szerkezeti elemeivel, valamint a gépjármű egyéb fődarabjainak és kisfődarabjainak működésanalízisével, szerkezeti elemeivel. Erre alapozva meg kell ismerkedniük a gépjármű különböző szerkezeti elemeinek elhasználódási folyamatainak elméleti alapjaival és élettartam előrebecslési módszereivel. A tantárgy kiterjed a tervezés, konstrukcióképzés, gyártás, üzemeltetés, karbantartás, javítás és az elhasználódás utáni folyamatok, azaz a teljes jármű-életciklusra vonatkozó ismeretek átadásával.
Az előadásokon kihangsúlyozásra kerülnek az üzemeltetés közbeni alkatrész és fődarab meghibásodások okai és folyamatai, a jármű karbantartási rendszerek és műveletek. A gépjárművek üzeme tantárgy kapcsán részletesen foglalkozunk a gépjármű-diagnosztikával, amely a műszaki diagnosztika speciális területe. Az alkalmazott szerkezetek jellegéből, komplex üzemi jellemzőiből következően számos sajátos állapotvizsgálati feladat megoldását is megkívánja. A járművek egyre bonyolultabbá váló szerkezeteit, az elektronikus vezérléseket, a közlekedésbiztonság és környezetvédelem fokozódó igényeit kielégítő berendezéseket hagyományos módon már nem, csak korszerű vizsgáló műszerekkel lehet ellenőrizni, így a diagnosztika a karbantartás, hibafeltárás nélkülözhetetlen elemévé vált és beépült a járműfenntartás rendszerébe.
Külön foglalkozunk a korszerű járműdinamikai rendszerekkel, műszaki berendezésekkel és mérési módszerekkel. Továbbá a tantárgy keretein belül foglalkozunk a karbantartási és diagnosztikai munkálatok során feltárt hibák javításával.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Gépjármű kárfelvétel, csúszólapos fékhatásvizsgálat, futómű ellenőrzés, beszabályozás, kerékkiegyensúlyozás, lengéscsillapító diagnosztikai módszerek, motor mechanikai állapotának diagnosztikája, baleseti adatrögzítő berendezés (UDS) adatainak feldolgozása, kiértékelése, korszerű diagnosztikai állomás bemutatása, ahol a hallgatók megismerkednek az időszakos műszaki felülvizsgálat technológiájával az alábbiak szerint:
Azonosítás, Tartozékok vizsgálata, Vontatási feltételek ellenőrzése, Zajmérés készülékei, valamint a forgalomban tartás feltételeinek megállapításához szükséges alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos alapvető feladatokat, alapelveket, és módszereket
 • ismeri a teljes jármű életciklushoz tartozó karbantartási, javítási és elhasználódási folyamatokat
 • ismeri a gépjárműdiagnosztikai folyamatokat, módszereket, protokolokat
 • ismeri a korszerű vizsgáló módszereket, a környezetvédelmi megfelelőség elveit és szabályozásait
 • ismeretet szerez a különböző javítási technológiák területén
B. Képesség
 • képes különböző vizsgálati módszerek eredményeinek értelmezésére
 • ismeri a baleseti adatrögzítés menetét és a hozzá tartozó feldolgozási folyamatot, amely alapján képes egy ilyen feladatot ellátni
 • képes a különböző karbantartási folyamatokkal kapcsolatban szakemberrel konzultálni, a kockázatokat mérlegelni
 • képes egy korszerű karbantartási folyamat tervezésében való részvételre
 • képes a járművek élettartam ciklusára vonatkozó tervezési feladatok ellátására
C. Attitűd
 • Érdeklődik a járművek üzemeltetése iránt
 • Alkalmas a környezetvédelmi szempotok figyelembevételére tervezés során
 • Alkalmas összetett területeket érintő csapatban a területen részt venni
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősen képes értékelni a járműdiagnosztikai eredményeket
 • Önállóan képes döntést hozni járműkarbantartási döntésekben
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének a feltétele a sikeres félévközi zárthelyi dolgozat, és a laborfeladatok maradéktalan elvégzése. A végső érdemjegy a vizsgajegyből adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten a zárthelyi vagy egy labor pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak