Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Forgalmi modellezés
2. Tantárgy angol neve Transport modelling
3. Tantárgykód BMEKOKKM229 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 6
6. Óraszám 1 (5) Előadás 0 (0) Gyakorlat 3 (16) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 180
Kontakt óra 56 Órára készülés 30 Házi feladat 30
Írásos tananyag 24 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tóth János
12. Oktatók Aba Attila, Mátrai Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A forgalmi modellezés alapjai. A hálózattervezés folyamata és ennek megjelenése a VISUM szoftverben. Hálózati ráterhelési módszertanok és azok paraméterezése. Hálózati modell, igénymodell, hatás modell. Ráterhelési eljárások az egyéni és közösségi közlekedésben. Az alkalmazott szoftverek elméleti alapjainak bemutatása. Mikroszkópikus modellezés a VISSIM szoftverrel. Csomóponti modell alkalmazása a forgalomlebonyolódás vizsgálatához.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Önálló munka keretében történik a kapott modellezési feladat elkészítése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a mikro- és makromodellezés alapjait.
  • Ismeri a VISSIM és VISUM szoftverek fő funkcióit.
B. Képesség
  • Képes a szoftvereket kezelni, a modellezés módszertanokat alkalmazni.
C. Attitűd
  • Törekszik a modellezési eljárások rutinszerű használatára.
D. Önállóság és felelősség
  • A szoftvereket önállóan és felelősen használja.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás: 1 db évközi zárthelyi a makromodellezés és 1 db évközi zárthelyi a mikromodellezés témakörből, 2 db házi feladat, 1 db prezentáció a házi feladatokból. Az érdemjegy az írásbeli vizsga eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Pótzárthelyi lehetőség mindkét zh-ból, késedelmes projektfeladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás diasorok, szoftver kezelési útmutató
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak