Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Finanszírozási technikák a közlekedésben
2. Tantárgy angol neve Financing techniques in transportation
3. Tantárgykód BMEKOKKM236 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 1 (5) Előadás 0 (0) Gyakorlat 3 (16) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 14 Házi feladat 18
Írásos tananyag 40 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Békefi Zoltán
12. Oktatók Dr. Békefi Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Finanszírozási alapfogalmak ismertetése: finanszírozási célok (fejlesztés, üzemeltetés); költségvetési, magán, illetve public private partnership (PPP) típusú finanszírozási lehetőségek; hitel, kötvény, lízing-konstrukciók és jellemzőik. A PPP típusú közlekedési projektek gazdasági jelentőségének értelmezése. A projekt elemzés és értékelés módszerei. Projektazonosítás, műszaki előkészítés, forgalom előrebecslés és modellezés. Igények kockázatelemzése. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése, költség-haszon elemzés, pénzügyi, társadalmi, törvényi, szabályozási és műszaki kritériumoknak való megfeleltetés. A projekt kockázatok azonosítása. Kormányzati, regionális és helyi prioritások meghatározása. A projekt partnerek szerepe a finanszírozásban. Kommunikációs feladatok. A média szerepe a projekt finanszírozási módszerek társadalmi elfogadtatásának támogatásában. Díjak, tarifák optimalizálása. Pénzügyi struktúrák és modellek. Szerződések.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A projektfinanszírozás különböző részleteit és összefüggéseit megvilágító számítógépes gyakorlati feladatok és számítások kidolgozása és valós esettanulmányok elemzése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató megismeri a közlekedés, szállítás, logisztika területén a fejlesztések elvégzéséhez szükséges projektek fő gazdasági és pénzügyi folyamatait.
B. Képesség
  • a hallgató képes a projektek gazdasági-pénzügyi hatékonyságának vizsgálatára és a hatékonyság javítására.
C. Attitűd
  • a hallgató a project tervezés és értékelés során törekszik a műszaki, gazdasági, társadalmi, pénzügyi és környezeti szempontok integrált kezelésére.
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató képessé válik arra, hogy önálló elemzési értékelési feladatokat lásson el.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévi aláírás feltétele: egy félévközi zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy egyéni esettanulmány kidolgozása és bemutatása. Az érdemjegy a házi dolgozat eredményéből (50%) és az írásbeli vizsgán elért eredményből (50%) adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A félévközi zárthelyi dolgozat pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás diasorok és elektronikus segédlet.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév