Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Felépítmény előtervezés
2. Tantárgy angol neve Superstructure preliminary design
3. Tantárgykód BMEKOJSM664 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 20
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Lovas László
12. Oktatók Dr. Galambosi Frigyes, Dr. Susánszki Zoltán
13. Előtanulmány erős: KOJSM662 - Felépítményezői ismeretek
14. Előadás tematikája
Konstrukciós kialakítások, speciális kötések. Zártszelvény, lemez, hajlékony burkolatok közötti kapcsolatok kialakítása. Önálló működési funkcióval rendelkező merev felépítmények és a jármű vázszerkezet kapcsolata.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Adott felépítmény geometriájának és kinematikájának kidolgozása. Előzetes szilárdsági számítások végzése CAD eszközökkel
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • A hallgató ismeri a felépítményeknél szokásos konstrukciós kialakításokat
 • Ismeri a zártszelvények, lemezek, és hajlékony burkolatok közötti kapcsolatok kialakítását
 • Ismeri a hőszigetelő kompozit rendszerek alkalmazását a felépítményekben
 • Ismeri a jármű és az önálló funkcióval rendelkező felépítmény kapcsolatának leírását együttes és külön-külön üzemelés esetén
B. Képesség
 • A hallgató képes adott funkciójú felépítmény konstrukció elvét megérteni
 • Képes a jármű-felépítmény kapcsolatot megérteni és modellezni
 • Képes a felépítmény tervezői folyamatban részt venni, részfeladatot önállóan megoldani
 • Képes egy felépítmény részegység megfelelő részletességű numerikus modelljét elkészíteni
C. Attitűd
 • A hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ
D. Önállóság és felelősség
 • A hallgató tudatában van felelősségének a társadalommal és a munkáltatóval szemben
 • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db. tervfeladat, 1 db. nem kötelező zárthelyi, vizsga. Az érdemjegy számításának részleteit a tantárgyi követelmény rendszer tartalmazza.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes házi feladat beadás
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Óravázlatok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak