Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Építőipari gépek tervezése
2. Tantárgy angol neve Machines of construction material production
3. Tantárgykód BMEKOALM672 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (11) Előadás 2 (11) Gyakorlat 1 (6) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 70 Órára készülés 19 Házi feladat 30
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor, Dr. Rácz Kornélia, Rózsa Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Törőgépek számítógéppel segített tervezése, a mozgató mechanizmus optimális kialakítása. Vibrációs rosták mozgásegyenlete, a kiegyensúlyozatlanság hatása a rezgésképre. Keverőgépek tervezése, a lapát mozgáspályája és a keveredés minősége közti kapcsolat elemzése. Betonszivattyúk méretezése, a szelepváltó mechanizmus mozgásviszonyainak dinamikája. Betontömörítő vibrátorok lengéstani és energetikai méretezése. Betonacél feldolgozógépek méretezésének, és vezérlési rendszerének sajátosságai.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása. Tervezési feladat konzultációja.
16. Labor tematikája
Ipari partnerek működő gyakorlatainak bemutatása üzemlátogatások alkalmával.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a törő- és osztályozógépek típusait, azok felépítését.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a gépek technológiai folyamatairől.
 • Ismeri technológiai jellemzőket és azok összefüggéseit.
 • Ismeri az ipari gyakorlatban alkalmazott különböző megoldásokat.
 • Ismeri a méretezési elméleteket.
B. Képesség
 • Képes tudását hatékonyan és integráltan alkalmazni a törő- és osztályozógépekkel kapcsolatos feladatokban.
 • Tudatosan alkalmazza a tanult méretezési módszereket.
 • Képes egy berendezés szükséges technológiai paramétereinek meghatározására.
 • Képes a meghatározott paramétereknek megfelelő berendezés tervezésére.
 • Képes a felmerült problémákat egyedül vagy csapatban megoldani, tudását hatékonyan átadni.
 • Eredeti, innovatív ötletei vannak.
C. Attitűd
 • Csoportban és önállóan is magas szinten dolgozik.
 • Keresi az összefüggéseket a más tantárgynál tanultakkal.
 • Nyitott a matematikai eszközök használatára.
 • Törekszik a megoldásokhoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • Önállóan végzi a megoldások kialakítását.
 • Figyelemmel van döntései hatásaira és következményeire.
 • Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozat, amely egy alkalommal javítható, illetve pótolható. A félév végi aláírás feltétele a minimum elégséges szintű két db féléves tervezési feladat beadása, és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A vizsgajegy 20%-ban a zárhelyi, 30%-ban a házi feladatok és 50%-ban az írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra, amelyet a hallgatók szükség esetén szóban javíthatnak.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok beadása és a zárthelyi egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak