Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Építőgép projekt
2. Tantárgy angol neve Construction machinery design - project
3. Tantárgykód BMEKOALM674 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 30
Írásos tananyag 36 Zárthelyire készülés 16 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor, Dr. Gyimesi András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mélyépítőipari technológiák áttekintése. Földmunkagépek, ezen belül a szakaszos és folyamatos üzemű kotrógépek, a földkitermelő és szállítóberendezések szerkezeti felépítése. Talajtömörítés elméleti alapjai. Tömörítő berendezések kiválasztásának követelményei, a tömörítési módok összehasonlítása. Útburkolat bedolgozó gépek üzemi paramétereinek megválasztása. Ember-gép-környezet vizsgálata az alapozási és közműépítési technológiáknál. Korszerű környezetkímélő építési technológiák. Mobil hidraulikus munkagépek hajtási rendszerének felépítése, a hidraulikus rendszerek diagnosztikai vizsgálati módszerei. A mélyépítőipari gépek kiválasztásának műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontjai.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása. Tervezési feladat konzultációja.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a földmunkák, mélyépítőipari munkák jellemzőit.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a kotró ill. fejtőtechnológiák gépi berendezéseivel.
 • Ismeri a talajtömörítés folyamatát és technológiáit.
 • Ismeri az útburkolatépítés, közműépítés és a speciális mélyépítés technológiáit és berendezéseit.
 • Ismeri a gépek jellemző igénybevételeit és szerkezetük méretezési elveit.
 • Ismeri az építési folyamatokhoz szükséges gépek üzemi paraméterillesztési feladatokat és az azokkal kapcsolatos módszereket.
 • Ismeri a gépek üzemeltetéséhez szükséges diagnosztikai módszereket.
B. Képesség
 • Képes tudását hatékonyan és integráltan alkalmazni.
 • Tudatosan alkalmazza a tanult módszereket.
 • Képes a technológiai paraméterek segítségével folyamattervezési és méretezési feladatokra.
 • Képes diagnosztikai eszközeit alkalmazni.
 • Képes a felmerült problémákat egyedül vagy csapatban megoldani, tudását hatékonyan átadni.
 • Eredeti, innovatív ötletei vannak.
C. Attitűd
 • Csoportban és önállóan is magas szinten dolgozik.
 • Keresi az összefüggéseket a más tantárgynál tanultakkal.
 • Nyitott a matematikai eszközök használatára.
 • Törekszik a megoldásokhoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • Önállóan végzi a megoldások kialakítását.
 • Figyelemmel van döntései hatásaira és következményeire.
 • Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozat, amely egy alkalommal javítható, illetve pótolható. A félévközi jegy feltétele a minimum elégséges szintű két db féléves tervezési feladat beadása, és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy 40%-ban a zárthelyi, 60%-ban a házi feladatok alapján kerül megállapításra.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok beadása és a zárthelyi egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak