Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Építés gépesítés tervezése
2. Tantárgy angol neve Construction mechanization project planning methods
3. Tantárgykód BMEKOALM673 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 1 (5) Előadás 2 (11) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 17 Házi feladat 30
Írásos tananyag 31 Zárthelyire készülés 16 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor, Dr. Gyimesi András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Projektmenedzsment általános jellemzői és alkalmazása az építőiparban. Az építőipari projektmenedzsment építésgépesítési feladatai. Építőgép rendszerek, gépláncok összeállítása. Erőforrás – és időtervezés az építésgépesítésben. Földmunkagépek és más építőgépek üzemi paramétereinek meghatározása számítással és informatikai eszközökkel. Üzemi paraméterek felhasználása az építőipari projektmenedzsmentben.
15. Gyakorlat tematikája
Számítási feladatok megoldása, üzemi paraméterek meghatározása, és gépillesztési feladatok. Építési mintaprojekt létrehozása, és feldolgozása projektmenedzsment szoftver környezetben.
16. Labor tematikája
Ipari partnerek működő gyakorlatainak bemutatása üzemlátogatások alkalmával.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a projekt fogalmát, a projektek jellemzőit.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a projektmenedzsment módszereiről és a szükséges képességekről.
 • Ismeri az építésgépesítés projekt jellegű feladatait.
 • Ismeri az építőgép rendszerek és gépláncok jellemzőit, üzemi paramétereit.
 • Ismeri a projektmenedzsment és az építőipari menedzsment informatikai eszközeit.
B. Képesség
 • Képes tudását hatékonyan és integráltan alkalmazni projektmenedzsment jellegű építésgépesítési feladatokban.
 • Tudatosan alkalmazza a tanult optimalizálási módszereket.
 • Képes a technológiai paraméterek segítségével projekttervezési feladatokra.
 • Képes a projektmenedzsment informatikai eszközeit alkalmazni.
 • Képes a felmerült problémákat egyedül vagy csapatban megoldani, tudását hatékonyan átadni.
 • Eredeti, innovatív ötletei vannak.
C. Attitűd
 • Csoportban és önállóan is magas szinten dolgozik.
 • Keresi az összefüggéseket a más tantárgynál tanultakkal.
 • Nyitott a matematikai eszközök használatára.
 • Törekszik a megoldásokhoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • Önállóan végzi a megoldások kialakítását.
 • Figyelemmel van döntései hatásaira és következményeire.
 • Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozat, amely egy alkalommal javítható, illetve pótolható. A félévközi jegy feltétele a minimum elégséges szintű két db féléves tervezési feladat beadása, és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy 40%-ban a zárhelyi, 60%-ban a házi feladatok alapján kerül megállapításra.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok beadása és a zárthelyi egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak