Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Elektronika - elektronikus mérőrendszerek
2. Tantárgy angol neve Electronics – electronic measurement systems
3. Tantárgykód BMEKOKAM103 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 0
Írásos tananyag 52 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szabó Géza
12. Oktatók Dr. Szabó Géza, Dr. Hrivnák István, Dr. Borbás Lajos
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mérnöki szemléletű ismereteket ad (illetve tovább bővíti ezek BSc-n megszerzett ismereteit) az elektronika és az elektronikus mérőrendszerek alapfogalmairól, mennyiségeiről, modellezési lehetőségeiről, valamint a közlekedési rendszerekben való alkalmazásáról. Megismerteti a hallgatókat az elektronika és méréstechnika alapelemeinek működési elveivel, az aktív áramköri elemeket tartalmazó kapcsolások modellezési, elemzési metodikájával. Áttekinti a különféle villamos és mechanikai mennyiségek mérési módszereit, a mérési eredmények feldolgozási lehetőségeit. A közlekedési ágazatok különböző példáin keresztül illusztrálja a felhasználás lehetőségeit.

Tematika: Hálózatanalízis alapok, négypólus-elmélet; áramköri elemekre és a hálózatra vonatkozó elemzési szabályok. Aktív elektronikai eszközök alkalmazása kapcsolóüzemben, kapcsolóüzemű hálózatok elemzése. Aktív elektronikai eszközök alkalmazása lineáris üzemben, komponensek és hálózatok váltakozó feszültségű kisjelű helyettesítő képei és az ilyen hálózatok analízise. Műveleti erősítők alkalmazása. Frekvenciafüggés, frekvenciafüggő erősítők.


A méréstechnika, méréselmélet alapjai. Jelek és jelparaméterek mérése. A jelvezetés és jelátalakítás méréstechnikai jellemzése. Jelforrások méréstechnikai jellemzése. A jelanalízis eszközei. Mérőrendszerek mérési hibáinak áttekintése, hibaanalízis, mérési „pontosság” kérdéseinek vizsgálata. A mérőrendszer jeladói és jelátalakítói. Mérőáramkörök. A jelfeldolgozás és adattárolás lehetőségei és eszközei. Villamos alapparaméterek mérése. Feszültségmérés, árammérés. Frekvencia és idő mérése. Mérőműszerek és mérőeszközök, kalibrálás. Idő- és frekvenciatartomány. Mérések a frekvenciatartományban. Mechanikai mennyiségek elektronikus mérésének lehetőségei. Számítógépes mérőkörnyezetek alkalmazása mérési, adatgyűjtési feladatokra, fontosabb jelfeldolgozási eljárások. Gyakorlati bemutató és aktív mérés egy összeállított speciális mechanikai feszültség és nyúlásmérő berendezésekkel. Forgó elemeket tartalmazó berendezések és alrendszereinek hibaanalízise zaj,- és rezgésvizsgálat alkalmazásával.

15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • érti és alkalmazza az elektronikus áramkörök áramköri elemzési technikáit;
  • rendelkezik a közlekedési, járműmérnöki és szállítási területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
B. Képesség
  • közlekedési és jármű területen képes elektronikus részrendszerek (pl. motorvezérlő vagy biztonsági közlekedési irányító berendezések) elemzésére vagy specifikálására.
C. Attitűd
  • a közlekedési vagy jármű területen megjelenő villamos problémák megoldásában való részvételt felvállalja, hatékonyan és szívesen dolgozik együtt dolgozni más szakterületek (különösen: villamosmérnöki szakterület) specialistáival
D. Önállóság és felelősség
  • elektronikus rendszerelemzés és specifikálás során tudatában van és kezeli a feladatmegoldással együtt járó felelősséget
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyi. A félévközi jegy a két zárhelyi pontszámátlagából adódik ki.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten egy zárthelyi pótlására van lehetőség
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak