Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Dízel- és villamos vontatás
2. Tantárgy angol neve Diesel and electric traction
3. Tantárgykód BMEKOVRM610 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 3 (16) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 10 Házi feladat 10
Írásos tananyag 42 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szabó András
12. Oktatók Dr. Szabó András, Hillier István, Kiss Csaba
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Vasúti dízelmotorok tervezési sajátosságai, befecskendező és szabályozó rendszerek dinamikai folyamatai. Vasúti dízelmotorok turbófeltöltési rendszerei. Erőátvitelei elemek rezgésgerjesztő hatásainak elemzése. Dízel-hidraulikus és dízel-villamos erőátviteli rendszerek működési sajátosságai, gépcsoport optimálás, instacionárius üzemi folyamatok. Villamos járművek energia ellátása, árambevezetési rendszerek, védelmi és biztosságtechnikai jellegzetességek. Villamos vontatójárművek elektromechanikus és szabályozott rendszerei. Dízel és villamos vontatású vonatok vonóerő munkája és energia fogyasztása.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatok keretében az előadási anyaghoz kapcsolódó számítások elvégzése. Erőátviteli rendszerek illesztése, együttműködési jelleggörbék meghatározása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri és érti a vasúti dízelmotorok feltöltési rendszreit, azok működésének elméleti hátterét.
 • Ismeri és alkalmazza a a vasúti erőátvitel specifikus problémáimak megoldásához alkalmazható matematikai eljárásokat.
 • Ismeri és értő módon alkalmazza a vasúti vontatás energetikai és környezetterhelési tulajdonságainak meghatározására alkalmas módszereket.
B. Képesség
 • Képes a megszerzett matematikai és technológiai ismereteket a vasúti vontatás problémáimak megoldásához felhasználni.
 • Képes a vasúti vontatási rendszerek és folyamatok hatásmechanizmusainak felismerésére, rendszerszemléletű értékelésére és kezelésére.
 • Képes a dízel- és villamos vontatás területén állapotfelmérések elkészítésére, kiértékelésére, ezek alapján komplex fejlesztési javaslatok kidolgozására.
C. Attitűd
 • Nyitott és fogékony a vasúti vontatás ismereteinek és fejlődési lehetőségeinek megiszmerésére.
 • Felvállalja a vasúti szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik a vasúti vontatással összefüggő új módszerek és eszközök alkalmazására és fejlesztésére.
 • Törekszik munkájában a folyamatorientált, rendszerszemléletű, komplex gondolkodásmódra.
D. Önállóság és felelősség
 • Szakmai felkadatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, és önállóan alkalmazza ismereteit.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a gyakorlatokon önálló feladatmegoldás (képességek, attitűd és felelősség). Az aláírás feltétele az órákon való aktív részvétel, valamint a számítási feladatok hiánytalan elvégzése (képesség, attitűd, autonómia) és a félév során két zárthelyi eredményes megírása (tudás, képesség, autonómia). Az attitűdök és az autonómia területén a félévekben elért eredmények a végső osztályozásban szerepelnek 50% -os súlyal. A félév végén vizsga (tudás, képesség, attitűd).
19. Pótlási lehetőségek
Zárthelyik és a feladatbeadások pótlásának lehetősége, a vizsgaismétlés a TVSz szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gábor P.: Villamos vasutak. Tanszéki kiadvány
Varga J. (sz): Vasúti Diesel-vontatójárművek, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 197-
Szüle D.: Hidrodinamikus erőátvitel. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 197-
Zobory I.: Hidrodinamikus erőátvitel. Tanszéki segédlet, BME VJT, Bp. 200-
Szabó A.: Villamos erőátvitel. Tanszéki segédlet, BME VJT, Bp. 200-
Varga Jenő: Vasúti diesel vontatójárművek. Bp. 197-
További tanszéki segédletek.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak